IJHE Üye Girişi International Journal Of Humanities and Education (Member Login)

Username: Password : Şifremi Unuttum Forgot your password?

IJHE Issue

Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13

Dergi Kapağı

Editor: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2020
 Claudia ANAYA BARAJAS , Astrid RAMÍREZ VALENCİA  
Yabancı Dil Olarak İspanyolca Öğretmek İçin Oyunların Kullanılmasının Teşvik Edilmesi
Using Games To Teach Spanish As A Foreign Language In One-On-One Sessions With Young Learners
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:1 - 16
Detail/Özet/Abstract (436 )     |      Full Text (235 ) Georgia KOSMA  
The Didactic Use of Mantle of the Expert in Teaching CLIL (Content Language Integrated Learning) Geography: an Action Research in Primary Education
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:17 - 34
Detail/Özet/Abstract (387 )     |      Full Text (187 ) Hasan ACAR , Şenol BAYRAM  
The Persecution of Balkan Turks in the Last Period of the Ottoman State and Balkan Wars
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:35 - 48
Detail/Özet/Abstract (371 )     |      Full Text (186 ) Nural İMİK TANYILDIZI , Ayşe Şebnem YOLCU  
The Use Of Women Beauty As Advertising Attraction: Semiological Analysis Of Three Magazine Advertising
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:49 - 67
Detail/Özet/Abstract (389 )     |      Full Text (199 ) Esra ÖZAY KÖSE , Taha YILDIRIM  
Dolaşım Sistemi Öğretiminde Hikâye Destekli Etkinliklerin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığına Etkisi
The Effect of Story Supported Activities on Academic Achievement and Retention of Primary School Students in Circulatory System Teaching
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:68 - 84
Detail/Özet/Abstract (395 )     |      Full Text (179 ) H. Eylem KAYA , Berkan ALTAN  
Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Kadın Yetişkinlerde Öğrenme Süreçlerinin Ev İçi Ücretsiz Emek Üzerinden Değerlendirilmesi
Evaluation Of Learning Processes Through In-Home Free Labor Of Female Adults Attending Public Education Center Courses
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:85 - 117
Detail/Özet/Abstract (378 )     |      Full Text (171 ) Demet KARAKARTAL  
Yaşlılıkta Cinselliği Etkileyen Psiko-Sosyal Faktörler
Psycho-Social Factors Affecting Sexuality in Old Age
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:118 - 127
Detail/Özet/Abstract (391 )     |      Full Text (181 ) Ridvan KARABULUT , Enver TÜRKSOY , Asude ARSLAN , Şengül ULAŞ  
Çocuk Gelişimcilerin Meslek Algılarının Değerlendirilmesi
Perception Scale for Child Development Professionals
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:128 - 144
Detail/Özet/Abstract (362 )     |      Full Text (174 ) Demet KARAKARTAL  
Cinsel İstismarın Önlenmesinde Cinsel Eğitimin Önemi
Importance of Sexual Education in Preventing Child Sexual Abuse
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:145 - 156
Detail/Özet/Abstract (380 )     |      Full Text (180 ) Mehmet ÖZDEMİR  
Elektronik Kültür Ortamında Sosyal Kodlamalar: Medyada Eğlence Kaynağı Olarak Şiddet İçerikli Mizahın Toplumsal Cinsiyetçi Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Social Codings in Electronic Culture Environment: Evaluating of the Violent Sense of Humor -as an Entertainment in Media - Through Genderism
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:157 - 178
Detail/Özet/Abstract (371 )     |      Full Text (182 ) Hakan SÖNMEZ  
Toplumsal Güvenliğin Sağlanmasında Önleyici Kolluğun Etkinliği Üzerine Kavramsal Bir Araştırma: Bursa İl Jandarma Örneği
A Conceptual Research On The Effectıveness Of The Preventıve Law Enforcement Ensurıng Socıetal Securıty: The Example Of Bursa Provıncıal Gendarmarıe
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:179 - 206
Detail/Özet/Abstract (368 )     |      Full Text (175 ) Alparslan ÖZKAN  
Uluslararası Askerî Örgütlerdeki Kültürel Farklılıkların Liderlik Üzerindeki Etkileri
The Effects of Cultural Diversities on Leadership in International Military Organizations
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:207 - 240
Detail/Özet/Abstract (388 )     |      Full Text (191 ) İlkay GÜLERYÜZ  
Kurumsal İtibar Yönetiminde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Etkisi: İlişkisel Bir Analiz Çalışması
The Effect of Corporate Social Responsibility Activities in Corporate Reputation Management: A Descriptive Analysis Study
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:241 - 266
Detail/Özet/Abstract (367 )     |      Full Text (178 ) Hayriye Nevin GENÇ  
Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Kavram Karikatürü İle İlgili Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2007-2019)
A Content Analysis Related to Theses About Concept Cartoons In Science Education: The Case of Turkey (2007-2019)
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:267 - 290
Detail/Özet/Abstract (381 )     |      Full Text (187 ) Kifayet ÖZKUL  
ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MİMARİ YAPILARINDA TURKUAZ
Turquoıse in Archıtectural Structures Of Anatolian Seljuk Perıod
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:291 - 318
Detail/Özet/Abstract (371 )     |      Full Text (169 ) Mehmet BULUT  
ATSIZ’IN “BOZKURTLAR” ROMANINDAKİ KAHRAMANLARIN ADLARI ÜZERİNE
On the Names of Heroes in Atsız's “Bozkurtlar” Novel
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:319 - 351
Detail/Özet/Abstract (368 )     |      Full Text (171 ) Uğur Berk KALELİOĞLU , Menderes SOYDAN  
Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’an Tefsiri Çerçevesinde Lisanın Toplumsal Dönüşümdeki İşlevi
The Function of Language in Social Transformation Within the Framework of Elmalılı Hamdi Yazır’s Qur'an Tafsir
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:352 - 374
Detail/Özet/Abstract (362 )     |      Full Text (176 ) Mehmet METİN  
Celal Bayar’ın Kayseri Cezaevi’nden Tahliyeleri, Affı ve Uluslararası Af Örgütü’nün Bu Konudaki Çabaları
The Releases and His Amnesty of Celal Bayar from Kayseri Prison and The Efforts of Amnesty International In This Issue
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:375 - 394
Detail/Özet/Abstract (349 )     |      Full Text (175 ) Sefa BAYGÜL  
KÜRESELLEŞME VE TEKNOLOJİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
On Globalization and Technology an Evaluation
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:395 - 411
Detail/Özet/Abstract (378 )     |      Full Text (167 ) Süleyman AKSU  
Bağdaşıklık Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
A Bibliography Trial On Immunıty
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:412 - 445
Detail/Özet/Abstract (384 )     |      Full Text (174 ) Harun GÜNGÖR  
‘GAGAUZ NAMUZ KODEKSİ’ ADLI KİTAP ÜZERİNE
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:446 - 448
Detail/Özet/Abstract (361 )     |      Full Text (177 ) Mustafa CENGİZ  
Talip Doğan, Tilim Han Divanı (Orta İran Türk Ağzı): Giriş-İnceleme-Metin-Dizin, Ankara: Akçağ Yayınları, 2020, 525 s.
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Page:449 - 454
Detail/Özet/Abstract (361 )     |      Full Text (181 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Design G2