IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2019
 Hilal ÇAĞLAR  
Türk Kültüründe Hayvanlara Verilen Özel Adlar
Proper Name Given to Animals in Turkish Culture
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:391 – 410
Detay/Özet/Abstract ( 1370 )     |     Tam Metin ( 773 ) Tuğçe Burcu DEMİR  
Sivas İli Bitki Kökenli Köy Adları
Sivas Province Plant Origin Village Names
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:411 – 424
Detay/Özet/Abstract ( 1336 )     |     Tam Metin ( 1217 ) Beytullah KOCABAŞ  
Çağdaş Türk Lehçelerinde Yetiz Sözü Üzerine
On Modern Turkish Dialects and Yetiz
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:425 – 439
Detay/Özet/Abstract ( 1428 )     |     Tam Metin ( 636 ) Ahmet Metehan ŞAHİN  
Hayâliyyun Hakîkiyyun Tartışmasına Bir Bakış: “Seyyie-i Tesâmüh”
A View on Discussion of Romanticism and Realism: “Seyyie-i Tesâmüh”
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:440 – 453
Detay/Özet/Abstract ( 1384 )     |     Tam Metin ( 748 ) Ayşe Sema UYANIK  
Muhakemetü’l-Lugateyn’de Hayvan Adları
Animal Names in Muhakemetü’l-Lugateyn
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:454 – 465
Detay/Özet/Abstract ( 1477 )     |     Tam Metin ( 1181 ) Kübra Şahinbaş  
Bengü / Mengü Kelimesi Üzerine
On The Word Of Bengü/Mengü
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:466 – 481
Detay/Özet/Abstract ( 1345 )     |     Tam Metin ( 881 ) Harun DUMAN  
Türk Mitolojisinde Ejderha
Dragon In Turkish Mythology
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:482 – 493
Detay/Özet/Abstract ( 1325 )     |     Tam Metin ( 2044 ) Ferhat ÇİÇEK  
Mezopotamya’da İlk Rönesans III. Ur Devri (M.Ö.2112-2005)
New Sumerian State
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:494 – 508
Detay/Özet/Abstract ( 1385 )     |     Tam Metin ( 650 ) Govher BAYRAMDURDYYEVA  
Uluslararası Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting The Success of International Students
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:509 – 524
Detay/Özet/Abstract ( 1437 )     |     Tam Metin ( 1303 ) Şerife KOÇYİĞİT  
Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kraliçelerin Yönetimdeki Rolü (M.Ö. 1975-1725)
The Role Of The Queens In Government In The Age Of The Assyrıan Trade Colonıes (1975-1725 BC)
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:525 – 534
Detay/Özet/Abstract ( 1352 )     |     Tam Metin ( 720 ) Nasiba MIRZAYEVA  
Tarihsel Süreç İçerisinde Gürcü Milli Kimliği
Georgian National Identity In The Historical Process
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:535 – 545
Detay/Özet/Abstract ( 1407 )     |     Tam Metin ( 659 ) Salih IŞIK  
Hayat Ağacı ve Kutsal Ağaçlar: Türk ve Çin Mitolojisi Üzerine Bir Karşılaştırma
Tree of Life and Sacred Trees: A Comparison of Turkish and Chinese Mythology
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:546 – 566
Detay/Özet/Abstract ( 1483 )     |     Tam Metin ( 607 ) Güneş ALKAN  
Akadca ve Modern İbranice İsimlerin Karşılaştırması
Comparison of Akkadian and Modern Hebrew Names
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:567 – 590
Detay/Özet/Abstract ( 1429 )     |     Tam Metin ( 764 ) Emine ESER  
Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçen Çerkez ve Çeçenlerin Göç Hikâyeleri
Migration Stories and Lamentations of Circassians and Chechens Migrating from Caucasus to Anatolia Sure WORK
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:591 – 606
Detay/Özet/Abstract ( 1419 )     |     Tam Metin ( 1295 ) Serdar ALTUNTAŞ  
Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Eserlerinden Süheyl ü Nev-bahâr’daki Özdeyişlere Genel Bir Bakış
An Overview of the Prophecies in the Old Anatolian Turkish Period
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:607 – 639
Detay/Özet/Abstract ( 1348 )     |     Tam Metin ( 815 ) Kübra KÜNTAŞ  
Abbâsî İhtilali Safhasında Hilâfet/İmâmet Konusundaki Meşrûiyyet Sağlama Çabaları
Efforts To Give Legitimacy To The Caliphate/Imamate During the Abbasid Revolution
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:640 – 651
Detay/Özet/Abstract ( 1387 )     |     Tam Metin ( 776 ) Özge ÖZHAN  
Millî Kimlik İnşası Bağlamında Ömer Seyfettin’in Turan Hikâyeleri
Turan Stories Of Ömer Seyfettin In The Context Of National Identity Construction
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:652 – 667
Detay/Özet/Abstract ( 1390 )     |     Tam Metin ( 675 ) Rümeysa DOĞAN  
Son Dönem Osmanlı Sözlüklerinde İnsan Niteleyicileri
Human Qualifiers in the Late Ottoman Period Dictionaries
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:668 – 716
Detay/Özet/Abstract ( 1367 )     |     Tam Metin ( 873 ) Ahmet KARAYONCA  
Mihrî Hatun ve Anne Bronte'ye Ait Dua Şiirlerini Kültürel Açıdan Bir Karşılaştırma Denemesi
An Attempt to Comparative Analysis of Prayer Poems by Mihrî Hatun and Anne Bronte According to Their Culture
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:717 – 727
Detay/Özet/Abstract ( 1389 )     |     Tam Metin ( 692 ) Merve Nur Kılıç  
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Yaz Yağmuru” Hikâyesinde Su İmgesi
The Water Image in Tanpınar's ”Summer Rain“ Story
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:728 – 736
Detay/Özet/Abstract ( 1412 )     |     Tam Metin ( 1022 ) Hatice Nur GÖDE  
Şükûfe Nihal’in Yakut Kayalar ve Çöl Güneşi Romanlarında “Sindrella Kompleksi”
“Cinderella Complex” in the Yakut Kayalar and Çöl Güneşi Novels of Şükûfe Nihal
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:737 – 762
Detay/Özet/Abstract ( 1413 )     |     Tam Metin ( 629 ) Şeyma KOÇER  
Nikolay Gogol’un “Bir Delinin Hatıra Defteri” Çevirilerinde Üslup Farkının Oluşturduğu Anlamsal Sorunlar
Semantic Problems Caused by Nikolay Gogol's Translation of "Diary of a Madman"
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:763 – 785
Detay/Özet/Abstract ( 1366 )     |     Tam Metin ( 623 ) Gökhan AKYÜREK, Kübra Nur KAYMAKÇI, Merve ÖZTAŞ, Rabia Aycan ALTINIŞIK  
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kendilik Algısı: Kayseri Örneği
Self-Perception of Industrial Vocational High School Students: The Case of Kayseri
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:786 – 809
Detay/Özet/Abstract ( 1303 )     |     Tam Metin ( 664 ) Ahmet KARAYONCA  
Fatma Aliye’nin “Muhadarat” ve Jane Austen’in “Mansfield Park” Romanlarında Kadın ve Erkek İlişkileri
Male and Female Relations in “Muhadarat” by Fatma Aliye and “Mansfield Park” by Jane Austen
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:810 – 822
Detay/Özet/Abstract ( 1453 )     |     Tam Metin ( 618 ) Mevhibe GÜLTEKİN  
Sivas Caddesinin Özgünlüğünü ve Prestijini Kaybedişine Sosyolojik Bir Bakış
A Socıologıcal View Of The Loss Of Orıgınalıty And Prestıge Of Sıvas Street
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:823 – 845
Detay/Özet/Abstract ( 1332 )     |     Tam Metin ( 1215 ) Merve ÖZTAŞ, Gökhan AKYÜREK, Kübra Nur KAYMAKÇI, Rabia Aycan ALTINIŞIK  
Bir Alt Kültür Olarak Kayseri’deki Motorcular
Motorists in Kayseri as a Subculture
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:846 – 867
Detay/Özet/Abstract ( 1060 )     |     Tam Metin ( 651 ) Merve Durmuş  
Kayseri’nin Modern Şehir Olmasında Osman Kavuncu’nun Rolü
The Role of Osman Kavuncu in Kayseri Modern City
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:868 – 883
Detay/Özet/Abstract ( 1059 )     |     Tam Metin ( 782 ) Büşra KAYA  
Tomarza İlçesi Köy Adları Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment On the Village Names Of the Town Of Tomarza
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı) Sayfa:884 – 896
Detay/Özet/Abstract ( 1033 )     |     Tam Metin ( 911 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2