IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2018
 Bülent Sayak  
Kimlik-Kurmaca İlişkisi Bağlamında Palimpsest Bir Anlatı: Gölgesizler
A Palimpsest Narration within the Context of Identity-Fiction Relationship: The Shadowless
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:1 - 15
Detay/Özet/Abstract ( 1314 )     |     Tam Metin ( 963 ) Elif Sakut  
Türkiye'de Çerkezlerin Diaspora Kültürü
The Diaspora Culture of Circassians in Turkey
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:16 - 24
Detay/Özet/Abstract ( 1240 )     |     Tam Metin ( 524 ) Ömriye Bayrak  
Arzu Diyalektiği Ekseninde Anayurt Oteli
Anayurt Oteli on the Direction of Desire Dialectic
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:25 - 39
Detay/Özet/Abstract ( 1204 )     |     Tam Metin ( 704 ) Kürşat Bardakcı  
Antikçağ’da Kayseri-Halep Arasındaki Yol Güzergâhları
Road Routes Between Kayseri-Aleppo In Ancient Period
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:40 - 51
Detay/Özet/Abstract ( 1266 )     |     Tam Metin ( 762 ) Nesrin Doğan  
Metinlerarasılık Bağlamında Ahmet Mithad Efendi’nin “Ahmet Metin ve Şirzat” Adlı Romanının İncelenmesi
Review of Ahmet Midhat Efendi’s “Ahmet Metin and Şirzat” Novel In Terms Of Intertextuality
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:52 - 68
Detay/Özet/Abstract ( 1215 )     |     Tam Metin ( 755 ) Tuğçe Akman  
Çin Feodal Toplum Yapısındaki Kadın Değer Yargıları
Women Value Judgments on Feudal Society Structure in China
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:69 - 79
Detay/Özet/Abstract ( 1180 )     |     Tam Metin ( 617 ) Sema ARSLAN  
Çivi Yazısı Hukuku ve Toplumsal Hayatta Nadītu(m) Kadınları
Nadītu(m) Women in Cuneiform Law and Social Life
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:80 - 99
Detay/Özet/Abstract ( 1236 )     |     Tam Metin ( 692 ) Kübra Şahinbaş  
Kayseri’de Geçiş Dönemlerine ve Belirli Günlere Özgü Mutfak Kültürü
The Cuisine Culture Of Kayseri On Transitional Period And Specific Days
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:100 - 112
Detay/Özet/Abstract ( 1237 )     |     Tam Metin ( 1845 ) Kaan Cem Geniş  
1848 Macar İhtilali ve Macar Mültecileri Meselesi
1848 Hungarian Revolution and Hungarian Refugees Issue
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:113 - 130
Detay/Özet/Abstract ( 1229 )     |     Tam Metin ( 1485 ) Zehra KAPLAN  
Geleneksel ve Modern Kıskacında Annelik: 19. Yüzyıl Türk Romanında Aile Dinamiklerinin Anne Aleyhine Dönüşümü
Motherhood Under The Pressure of Traditional and Modern: The Transformation of Family Dynamics Against Mother in the 19th Century Turkish Novels
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:131-148
Detay/Özet/Abstract ( 1191 )     |     Tam Metin ( 1380 ) Kübra Gedik  
Bilge Karasu Eserlerinde “Deniz” Teması
“Sea” Theme In The Works Of Bilge Karasu
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:149-162
Detay/Özet/Abstract ( 1235 )     |     Tam Metin ( 793 ) Mesrure Türker  
Türkiye-İsrail 2012-2017 Siyasi Olayların Medya Karşılaştırması
Turkey-Israel Media 2012-2017 Comparison of Political Events
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:163-172
Detay/Özet/Abstract ( 1300 )     |     Tam Metin ( 522 ) Rümeysa doğan  
Tarihî Kıpçak Türkçesindeki Meslek Adlarının Çağdaş Kıpçak Grubu Lehçelerinden Karaçay-Malkar Türkçesindeki Görünümleri
Perspective of Historical Kipchak Professions at Karachay-Malkar Dialect of Contemporary Kipchak Group
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:173-186
Detay/Özet/Abstract ( 1216 )     |     Tam Metin ( 900 ) Ömrüm Işıkay Gürbüz  
Abdülhamid Döneminde Sansürlenen Piyesler
Censored Plays During Abdulhamid Period
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:187-198
Detay/Özet/Abstract ( 1189 )     |     Tam Metin ( 626 ) Özge Özhan  
Ferzan Gürel’in Öykülerinde Kadın
The Woman In Ferzan Gürel’s Stories
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:199-216
Detay/Özet/Abstract ( 1246 )     |     Tam Metin ( 531 ) Duygu Oylubaş Katfar  
Babanın Alfa Erkek Karakteri: Tarihî Romanlarda Oğlunu Öldüren Sultanlar
The Alpha Male Character of the Father: Sultans Killing Their Sons in the Historical Novels
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:217-235
Detay/Özet/Abstract ( 1207 )     |     Tam Metin ( 946 ) Sebahat özdemir  
Ateş Üstünde Yürüyen ‘Oidipus’lar
Oidipus’s Who Walk on Fire
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:236-247
Detay/Özet/Abstract ( 1226 )     |     Tam Metin ( 753 ) Hilal Tülegen  
Seviyye Talip Romanı Üzerine Narsistik Bir İnceleme
A Narcissistic Review On The Seviyye Talip Novel
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:248-262
Detay/Özet/Abstract ( 1255 )     |     Tam Metin ( 690 ) Ahmet Karayonca  
"Münacât" ve "A Hymn To God The Father"’ın Karşılaştırmalı Tahlili
A Comparative Analysis of "Münacât" and "A Hymn to God The Father"
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:263-271
Detay/Özet/Abstract ( 1252 )     |     Tam Metin ( 1419 ) Salih Işık  
Çin Yazısı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dil Politikası
Chinese Writing and Language Policy of People's Republic of China
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:272-280
Detay/Özet/Abstract ( 1248 )     |     Tam Metin ( 1131 ) Duran Can Gazioğlu  
Türk Derneği’nin Yeni Lisan Hareketine Katkıları İhmal mi Edildi?
Has The Contributions Of The TurkDernegi ToThe Yeni Lisan Movement BeenNeglected?
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:281-297
Detay/Özet/Abstract ( 1263 )     |     Tam Metin ( 674 ) Şerife Koçyiğit  
Gılgamış ve Oğuz Kağan Destanlarının Karşılaştırılması
Comparison of Gılgamesh and Oguz Kagan Epics
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:298-306
Detay/Özet/Abstract ( 1264 )     |     Tam Metin ( 902 ) Sümeyye Bal  
GÜN OLUR ASRA BEDEL ROMANI ile BOZKURTLAR ROMANINDA MEKÂN OLARAK BOZKIR
STEPPE AS A SETTING IN THE NOVELS OF 'GUN OLUR ASRA BEDEL' AND 'BOZKURTLAR'
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:307-322
Detay/Özet/Abstract ( 1238 )     |     Tam Metin ( 1712 ) Merve Nur Kılıç  
Bernard Shaw'ın Jeanne d'Arc'ı ile Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe’sine Karşılaştırmalı Bir Bakış
A Comparative Perspective to Bernard Shaw's Jan d'Arc and Ömer Seyfettin's Solo Efe
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:323-332
Detay/Özet/Abstract ( 1157 )     |     Tam Metin ( 682 ) Hatice Özlem Özhan  
Çanakkale Cephesi’nde Cevat Paşa(Çobanlı)
Cevat Pasha (Cobanlı) on the Çanakkale Front
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:333-349
Detay/Özet/Abstract ( 1171 )     |     Tam Metin ( 1014 ) Buse Çocuklu  
H. 1332 - M. 1913 TARİHLİ HARİTAYA GÖRE MUĞLA’DA YER ADLARI
H. 1332 - M. 1913 LOCATİON NAMES IN MUĞLA ACCORDİNG TO THE HİSTORİCAL MAP
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:350-372
Detay/Özet/Abstract ( 939 )     |     Tam Metin ( 1116 ) Gamze Tunç  
Rus Toplumunun Ahlaki Değerlere Bakış Açısının Zaman İçerisinde Uğradığı Değişim
Chance in the Perspective of the Russian Society in the View of Moral Values Over Time
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:373-384
Detay/Özet/Abstract ( 1006 )     |     Tam Metin ( 505 ) Halil Cin  
Hüseyin Nihal Atsız’ın Çıkardığı Orkun Dergisi’nde ( 6 Ekim 1950-18 Ocak 1952 ) Dil, Kültür ve Milliyetçilik Hakkındaki Yazılar
Hüseyin Nihal Atsız’s Excerpts of (1950-1952) Language, Culture and Nationalism in Orkun Magazine
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:385-397
Detay/Özet/Abstract ( 920 )     |     Tam Metin ( 1138 ) Hatice Nur Göde  
Halid Ziya’nın Sefile ve Nemide Romanlarında “Sindrella Kompleksi”
The Cinderella Complex in Halid Ziya’s Sefile and Nemide
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:398-417
Detay/Özet/Abstract ( 964 )     |     Tam Metin ( 1999 ) Saadet Herdem  
HASAN KAYIHAN’IN ACI SU ROMANINDA MİLLÎ KİMLİK ARAYIŞI VE ASİMİLASYON
QUEST FOR NATİONAL IDENTITY AND ASSIMILATION IN HASAN KAYIHAN’S NOVEL BITTER WATER
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:418-431
Detay/Özet/Abstract ( 975 )     |     Tam Metin ( 462 ) Ayşe Altuntaş  
Gagavuz Türklerinde Bitki Adları ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması
Comparing the Gagauz Turks in Turkey and Turkish Plant Names
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:432-447
Detay/Özet/Abstract ( 1057 )     |     Tam Metin ( 902 ) Ahmet Karayonca  
19. Y. Y. Romanında İki Rol Model: Refet ve Jane Eyre
Two Role Models In The 19th Century Novels: Refet and Jane Eyre
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:448-456
Detay/Özet/Abstract ( 875 )     |     Tam Metin ( 3397 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2