IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2018
 Bülent Sayak  
Kimlik-Kurmaca İlişkisi Bağlamında Palimpsest Bir Anlatı: Gölgesizler
A Palimpsest Narration within the Context of Identity-Fiction Relationship: The Shadowless
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:1 - 15
Detay/Özet/Abstract ( 1658 )     |     Tam Metin ( 1114 ) Elif Sakut  
Türkiye'de Çerkezlerin Diaspora Kültürü
The Diaspora Culture of Circassians in Turkey
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:16 - 24
Detay/Özet/Abstract ( 1525 )     |     Tam Metin ( 656 ) Ömriye Bayrak  
Arzu Diyalektiği Ekseninde Anayurt Oteli
Anayurt Oteli on the Direction of Desire Dialectic
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:25 - 39
Detay/Özet/Abstract ( 1503 )     |     Tam Metin ( 837 ) Kürşat Bardakcı  
Antikçağ’da Kayseri-Halep Arasındaki Yol Güzergâhları
Road Routes Between Kayseri-Aleppo In Ancient Period
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:40 - 51
Detay/Özet/Abstract ( 1572 )     |     Tam Metin ( 908 ) Nesrin Doğan  
Metinlerarasılık Bağlamında Ahmet Mithad Efendi’nin “Ahmet Metin ve Şirzat” Adlı Romanının İncelenmesi
Review of Ahmet Midhat Efendi’s “Ahmet Metin and Şirzat” Novel In Terms Of Intertextuality
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:52 - 68
Detay/Özet/Abstract ( 1508 )     |     Tam Metin ( 889 ) Tuğçe Akman  
Çin Feodal Toplum Yapısındaki Kadın Değer Yargıları
Women Value Judgments on Feudal Society Structure in China
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:69 - 79
Detay/Özet/Abstract ( 1456 )     |     Tam Metin ( 791 ) Sema ARSLAN  
Çivi Yazısı Hukuku ve Toplumsal Hayatta Nadītu(m) Kadınları
Nadītu(m) Women in Cuneiform Law and Social Life
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:80 - 99
Detay/Özet/Abstract ( 1533 )     |     Tam Metin ( 822 ) Kübra Şahinbaş  
Kayseri’de Geçiş Dönemlerine ve Belirli Günlere Özgü Mutfak Kültürü
The Cuisine Culture Of Kayseri On Transitional Period And Specific Days
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:100 - 112
Detay/Özet/Abstract ( 1536 )     |     Tam Metin ( 1986 ) Kaan Cem Geniş  
1848 Macar İhtilali ve Macar Mültecileri Meselesi
1848 Hungarian Revolution and Hungarian Refugees Issue
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:113 - 130
Detay/Özet/Abstract ( 1534 )     |     Tam Metin ( 1674 ) Zehra KAPLAN  
Geleneksel ve Modern Kıskacında Annelik: 19. Yüzyıl Türk Romanında Aile Dinamiklerinin Anne Aleyhine Dönüşümü
Motherhood Under The Pressure of Traditional and Modern: The Transformation of Family Dynamics Against Mother in the 19th Century Turkish Novels
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:131-148
Detay/Özet/Abstract ( 1499 )     |     Tam Metin ( 1553 ) Kübra Gedik  
Bilge Karasu Eserlerinde “Deniz” Teması
“Sea” Theme In The Works Of Bilge Karasu
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:149-162
Detay/Özet/Abstract ( 1528 )     |     Tam Metin ( 953 ) Mesrure Türker  
Türkiye-İsrail 2012-2017 Siyasi Olayların Medya Karşılaştırması
Turkey-Israel Media 2012-2017 Comparison of Political Events
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:163-172
Detay/Özet/Abstract ( 1597 )     |     Tam Metin ( 652 ) Rümeysa doğan  
Tarihî Kıpçak Türkçesindeki Meslek Adlarının Çağdaş Kıpçak Grubu Lehçelerinden Karaçay-Malkar Türkçesindeki Görünümleri
Perspective of Historical Kipchak Professions at Karachay-Malkar Dialect of Contemporary Kipchak Group
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:173-186
Detay/Özet/Abstract ( 1519 )     |     Tam Metin ( 1051 ) Ömrüm Işıkay Gürbüz  
Abdülhamid Döneminde Sansürlenen Piyesler
Censored Plays During Abdulhamid Period
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:187-198
Detay/Özet/Abstract ( 1480 )     |     Tam Metin ( 777 ) Özge Özhan  
Ferzan Gürel’in Öykülerinde Kadın
The Woman In Ferzan Gürel’s Stories
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:199-216
Detay/Özet/Abstract ( 1552 )     |     Tam Metin ( 673 ) Duygu Oylubaş Katfar  
Babanın Alfa Erkek Karakteri: Tarihî Romanlarda Oğlunu Öldüren Sultanlar
The Alpha Male Character of the Father: Sultans Killing Their Sons in the Historical Novels
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:217-235
Detay/Özet/Abstract ( 1507 )     |     Tam Metin ( 1082 ) Sebahat özdemir  
Ateş Üstünde Yürüyen ‘Oidipus’lar
Oidipus’s Who Walk on Fire
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:236-247
Detay/Özet/Abstract ( 1522 )     |     Tam Metin ( 937 ) Hilal Tülegen  
Seviyye Talip Romanı Üzerine Narsistik Bir İnceleme
A Narcissistic Review On The Seviyye Talip Novel
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:248-262
Detay/Özet/Abstract ( 1563 )     |     Tam Metin ( 850 ) Ahmet Karayonca  
"Münacât" ve "A Hymn To God The Father"’ın Karşılaştırmalı Tahlili
A Comparative Analysis of "Münacât" and "A Hymn to God The Father"
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:263-271
Detay/Özet/Abstract ( 1565 )     |     Tam Metin ( 1540 ) Salih Işık  
Çin Yazısı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dil Politikası
Chinese Writing and Language Policy of People's Republic of China
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:272-280
Detay/Özet/Abstract ( 1548 )     |     Tam Metin ( 1288 ) Duran Can Gazioğlu  
Türk Derneği’nin Yeni Lisan Hareketine Katkıları İhmal mi Edildi?
Has The Contributions Of The TurkDernegi ToThe Yeni Lisan Movement BeenNeglected?
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:281-297
Detay/Özet/Abstract ( 1564 )     |     Tam Metin ( 824 ) Şerife Koçyiğit  
Gılgamış ve Oğuz Kağan Destanlarının Karşılaştırılması
Comparison of Gılgamesh and Oguz Kagan Epics
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:298-306
Detay/Özet/Abstract ( 1564 )     |     Tam Metin ( 1146 ) Sümeyye Bal  
GÜN OLUR ASRA BEDEL ROMANI ile BOZKURTLAR ROMANINDA MEKÂN OLARAK BOZKIR
STEPPE AS A SETTING IN THE NOVELS OF 'GUN OLUR ASRA BEDEL' AND 'BOZKURTLAR'
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:307-322
Detay/Özet/Abstract ( 1539 )     |     Tam Metin ( 1881 ) Merve Nur Kılıç  
Bernard Shaw'ın Jeanne d'Arc'ı ile Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe’sine Karşılaştırmalı Bir Bakış
A Comparative Perspective to Bernard Shaw's Jan d'Arc and Ömer Seyfettin's Solo Efe
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:323-332
Detay/Özet/Abstract ( 1449 )     |     Tam Metin ( 808 ) Hatice Özlem Özhan  
Çanakkale Cephesi’nde Cevat Paşa(Çobanlı)
Cevat Pasha (Cobanlı) on the Çanakkale Front
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:333-349
Detay/Özet/Abstract ( 1458 )     |     Tam Metin ( 1161 ) Buse Çocuklu  
H. 1332 - M. 1913 TARİHLİ HARİTAYA GÖRE MUĞLA’DA YER ADLARI
H. 1332 - M. 1913 LOCATİON NAMES IN MUĞLA ACCORDİNG TO THE HİSTORİCAL MAP
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:350-372
Detay/Özet/Abstract ( 1197 )     |     Tam Metin ( 1245 ) Gamze Tunç  
Rus Toplumunun Ahlaki Değerlere Bakış Açısının Zaman İçerisinde Uğradığı Değişim
Chance in the Perspective of the Russian Society in the View of Moral Values Over Time
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:373-384
Detay/Özet/Abstract ( 1297 )     |     Tam Metin ( 640 ) Halil Cin  
Hüseyin Nihal Atsız’ın Çıkardığı Orkun Dergisi’nde ( 6 Ekim 1950-18 Ocak 1952 ) Dil, Kültür ve Milliyetçilik Hakkındaki Yazılar
Hüseyin Nihal Atsız’s Excerpts of (1950-1952) Language, Culture and Nationalism in Orkun Magazine
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:385-397
Detay/Özet/Abstract ( 1174 )     |     Tam Metin ( 1268 ) Hatice Nur Göde  
Halid Ziya’nın Sefile ve Nemide Romanlarında “Sindrella Kompleksi”
The Cinderella Complex in Halid Ziya’s Sefile and Nemide
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:398-417
Detay/Özet/Abstract ( 1214 )     |     Tam Metin ( 2178 ) Saadet Herdem  
HASAN KAYIHAN’IN ACI SU ROMANINDA MİLLÎ KİMLİK ARAYIŞI VE ASİMİLASYON
QUEST FOR NATİONAL IDENTITY AND ASSIMILATION IN HASAN KAYIHAN’S NOVEL BITTER WATER
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:418-431
Detay/Özet/Abstract ( 1231 )     |     Tam Metin ( 583 ) Ayşe Altuntaş  
Gagavuz Türklerinde Bitki Adları ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması
Comparing the Gagauz Turks in Turkey and Turkish Plant Names
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:432-447
Detay/Özet/Abstract ( 1330 )     |     Tam Metin ( 1152 ) Ahmet Karayonca  
19. Y. Y. Romanında İki Rol Model: Refet ve Jane Eyre
Two Role Models In The 19th Century Novels: Refet and Jane Eyre
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı) Sayfa:448-456
Detay/Özet/Abstract ( 1114 )     |     Tam Metin ( 4097 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2