IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Tarihî Kıpçak Türkçesindeki Meslek Adlarının Çağdaş Kıpçak Grubu Lehçelerinden Karaçay-Malkar Türkçesindeki Görünümleri
Title: Perspective of Historical Kipchak Professions at Karachay-Malkar Dialect of Contemporary Kipchak Group
Yazar(lar) : Rümeysa doğan
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 173-186Özet

Kıpçak Türkçesi 13-15. yüzyıllar arasında bir taraftan Karadeniz’in kuzeyinde bugünkü Rusya, Ukrayna ve Kafkaslarda diğer taraftan da güneyde Mısır ve Suriye’de yazı dili olarak kullanılmıştır. Karaçay-Malkar Türkçesi ise Çağdaş Türk lehçelerinin Kıpçak kolunun Kafkasya’daki güney bölümünün alt kolunda yer almaktadır. Bu çalışmada Kıpçak Türkçesinde tespit edilen meslek adları ile Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü’nden ve Karaçay-Balkar Türkçesi Konu Çözümlemeli Söz Varlığı adlı yüksek lisans tezinden tespit edilen meslek adları vasıflarına göre tasnif edilip mukayese edilecektir. Mukayeseler kelimelerin anlamlarına ve dâhil oldukları meslek alanlarına göre yapılacaktır. Tavkul daha önce iki lehçe üzerine bir değerlendirme yapmıştır. Ancak bu değerlendirme Karaçay-Malkar Türkçesi ile Codex Cumanicus arasında sınırlı kalmış genel bir kelime değerlendirmesi şeklindedir. Bu çalışmada iki lehçe arasındaki benzer kelimeler belirli bir tasnif alanı olarak meslek adları ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. Yapılacak olan bu çalışma ile Tarihî Kıpçak Türkçesi ve Karaçay-Malkar Türkçesindeki meslek adlarından yola çıkılarak her iki lehçeyi de konuşan toplumların sosyal, kültürel, askerî, idari ve siyasi yaşam tarzlarındaki adlandırmalar ortaya konulmuş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kıpçak Türkçesi, Karaçay-Malkar Türkçesi, meslek adları.

Abstract

Kipchak Turkish has beenused as a written language between 13th-15th centuries in today's Russia, Ukraine and Caucasus in thenorth of the Black Seaand in Egyptand Syria in thesouth. Karachay-Balkar Turkish is at lowerbranch of southernpart of Kipchak branch of modern Turkish dialect in Caucasus. Inthisstudy, professional name sidentified in Kipchak Turkish and professional name sidentified from master's degree the siscalled Karachay-Balkar Turkish Subject Analysis Vocabulary and Karachay-Balkar Turkish Dictionary will be classified and compared according their qualities. Comparisons will be carried out accordingto the meanings of word sand theirin volved professional fields. Tavkul has earlier conducted an evaluation on two dialects. However, thise valuation was limited as a vocabulary assesment between Karachay-Balkar Turkish and Codex Cumanicus. Inthisstudy, similar words between two dialects were limited with professional names as a classification area. Social, cultural, military, administrative and politicalnomen clatures of the societies speaking both two dialect swill be revealed by considering the professional names in Historical Kipchak Turkishand Karachay-Balkar Turkish.

Keywords :Kipchak Turkish, Karachay-Balkar Turkish, professional names.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2