IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Hüseyin Nihal Atsız’ın Çıkardığı Orkun Dergisi’nde ( 6 Ekim 1950-18 Ocak 1952 ) Dil, Kültür ve Milliyetçilik Hakkındaki Yazılar
Title: Hüseyin Nihal Atsız’s Excerpts of (1950-1952) Language, Culture and Nationalism in Orkun Magazine
Yazar(lar) : Halil Cin
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 385-397Özet

Türk dergicilik faaliyetleri içinde Hüseyin Nihal Atsız önemli yere sahiptir. Onun farklı isimlerle çıkardığı dergilerde şiir, öykü, kültür yazıları, milliyetçilik tartışmaları vs. önemli yer kaplar. Orkun (1950-1952), milliyetçilik tartışmalarının yaşandığı dönemde çıkar. 1944 Irkçılık-Turancılık Davaları sonrası milliyetçilik açısından pek çok yazı bu dergide yayımlanır. Başta H. Nihal Atsız olmak üzere Nejdet Sançar gibi dönemin önemli isimlerin burada yazıları çıkar. Sadece milliyetçilik açısından değil kültür tartışmaları ve dil hakkındaki yazılar da yayımlanır. Bu tebliğde 1950’li yılların önemli dergisi olan Orkun’daki dil, kültür ve milliyetçilik tartışmalarını çeşitli alt başlıklar içinde incelemeye çalıştık. Bu incelemeleri "Milliyetçilik", "Edebiyat Yazıları" ve "Dil Hakkındaki Yazılar" alt başlıklarında inceledik. Orkun dergisi, çıktığı dönem içinde kültür ve milliyetçilik tartışmalarının içinde yer almıştır. Çıkan milliyetçilik yazılarında 1944-1945 Irkçılık ve Turancılık Davaları'nın etkisi büyüktür. Yazarların bazıları, bu davalarda tutuklanmıştır. "Atatürkçülük Tartışması" dergi içindeki önemli tartışmalardan biridir. Edebiyat sahasında ise dergide pek çok yazı karşımıza çıkar. Özellikle şiir sayısı epey fazladır. Dergideki şiirleri "Türklük", " Turan", "Kore", " Hiciv" başlıkları altında inceledik. Genellikle çıkan şiirlerde Türklük ve Turan fikirleri işlenmiştir. Çıkan edebî yazıları da "Hikâye" ve "Tiyatro" başlıklarında inceledik. Hikâyelerde yine Türklük üzerinde durulmuştur. Tiyatro alanında ise dergide çok az yazı çıkmıştır. "Dil Hakkındaki Yazılar" kısmında Hüseyin Nihal Atsız'ın önerilerini görürüz. "Türkçülere Teklif" adıyla dergide dört yazı yayımlayan Hüseyin Nihal Atsız, şair ve romancılığının yanında akademisyen kimliğini de gösterir. Burada Türkçe'de kendisine göre yanlış kullanılan bazı noktalara temas edip, çözüm önerileri sunar. Tüm bu alt başlıklara bakıldığında H.Nihal Atsız öncülüğünde çıkan milliyetçi dergilerin sadece fikir sahasında değil edebiyat başta olmak üzere pek çok alanda yazıların çıktığı görülüyor. Orkun, Orhun ve diğer isimlerle çıkan milliyetçi dergiler, son dönemde inceleme konusu olmuştur. Biz bu yazımızda Orkun dergisinin dil, kültür ve milliyetçilik hakkındaki yazılarını inceleyerek, dergicilik tarihindekini yerini tespit etmeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Orkun, Hüseyin Nihal Atsız, dil, kültür, milliyetçilik.

Abstract

Hüseyin Nihal Atsız has important place in Turkish magazine activities. His published poems, stories, cultural writings, nationalism debates, etc. in the magazines he published under different names take up considerable space. Orkun (1950-1952) emerges at the time when nationalism debates occurred. 1944 After RacismTuranism cases many nationalism based writings are published in this journal. Important names of the time such as H. Nihal Atsız, Nejdet Sançar and many others has published in the journal. Not only about nationalism, but cultural debates and language are also published. In this paper, we tried to examine the discussions of language, culture and nationalism in Orkun which is an important journal of the 1950s in various subheadings. Weexamined these studies in the subheadings of a “Nationalism”, “Literary Writings” and “Articles About Hanguage”. Orkun periodical remained within the discussions of culture and nasyonalism in the period publication. Published in 1944-1945 nationalism writings were great the effects of racism and Turanism cases. Some writers arrested fort he cases. “Kemalism Discussions” was one of the most important discussions in the journal inside There are many articles in the field of literatüre. We studied the poems under the titles of "Turkicity", "Turanian", "Korean", "Satire". Generally, the ideas of Turkishness and Turan were written in the poems. We also examined the literary writings in the titles of "Story" and "Theater". Turkishness is also emphasized in the stories. In the field of theater, there are very few articles in the magazine. Especially the number of poems is quite high. İn the section “Articles on Language” can be seen Hüseyin Nihal Atsız’s suggestions. Hüseyin Nihal Atsız, who published four articles in the journal with the title of "Turkists to Proposal", shows the identity of an academic as well as a poet and novelist. Here in Turkish, it makes contact with some points that are misused and offers solutions. Looking at all these subheadings, nationalist magazines led by H. Nihal Atsız are not only in the field of thought but also in many fields, especially in literature. The nationalist journals published with Orkun, Orhun and other names have been subject of study in recent years. İn this article, we examined Orkun journal’s writings on language, culture and nationalism and tried to determine its place in the history of journalism.

Keywords :Orkun, Hüseyin Nihal Atsız, language, culture, nationalism.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2