IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: HASAN KAYIHAN’IN ACI SU ROMANINDA MİLLÎ KİMLİK ARAYIŞI VE ASİMİLASYON
Title: QUEST FOR NATİONAL IDENTITY AND ASSIMILATION IN HASAN KAYIHAN’S NOVEL BITTER WATER
Yazar(lar) : Saadet Herdem
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 418-431Özet

Çağdaş Türk romanı yazarlarından Hasan Kayıhan Acı Su romanıyla Rus baskısına maruz kalan ve benliğini korumaya çalışan Türkistan Türklerinin istiklal mücadelesini roman kurgusu dâhilinde aksettirmiştir. Acı Su, Rusların Kırgız, Kazak, Türkmen ve Özbek Türklerine uyguladığı asimilasyon politikasını tüm gerçekliğiyle irdeler. Kayıhan, sosyal realiteden hareketle fikrî zemine oturttuğu bu eserinde, içerik ile bağlantılandırdığı tarihsel süreç içindeki bazı devletler ve politikalarına atıflar yaparak tezinin okuyucu nezdinde inandırıcılığı ve samimiyetini desteklemiştir. Kayıhan, geleneksel türlerden; halk hikâyelerinden ve destansı anlatım tekniklerinden de yararlanması yönüyle kimi usta kalemlerle de benzerlik oluşturmuştur. Vaka zincirinde işlenen “benlik, kimlik ve var olma mücadelesi” gelenekteki anlatılardan esinlenilerek mitolojik yolculuk imgesini de çağrıştıran bir örgüyle düzenlenmiştir. Eserlerini millî dil, birlik, beraberlik ve özden beslenerek nesillerce türeme inancına sadık bir çizgiyle kaleme alan Kayıhan, eserlerini gerçek yaşam ile de özdeşleştirerek “tezli roman” anlayışı kapsamında sunmuştur. Böylelikle öğretici ve fikrî niteliği ağır basan eserler oluşturmuştur. Bu çalışmada da Acı Su romanı zikredilen hususlar ön planda tutularak bilimsel temelli bir incelemeye tabî tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hasan Kayıhan, Acı Su, Millî kimlik, Asimilasyon.

Abstract

One of the modern Turkish writer Hasan Kayıhan, reflects the freedom for struggle of Turkish people who lives in Türkistan and the one who exposed to the Rusia oppression with his novel Acı Su. Acı Su reflects the Russian policy of assimilation which they apply on Kirghiz, Kazakh and Uzbek people. Kayıhan produces his plot by taking some examples from real historical events so he makes his novel on intellectual novel. Kayıhan has also intimacy with some other famaus writers in that he benefits from customs folktales and narration technique. Individuality, identity and struggle for life are organised with a plot line which evoking mythological travel image by being inspired from traditional narrations. Taking the themes of national language, solidarity and togetherness, Kayıhan produces his work of art by consubstantiating with real life experiences in the content of thesis noovel. Thus he produces work of arts which are base on instructive and intellectual quality. In this study, by taking these themes into account novel of Acı Su will be analyzed.

Keywords :Hasan Kayıhan, Acı Su, National identity, Assimilation.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2