IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Cezaevinden Çıkan Eski Hükümlülerin Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi
Title: The Analysıs Of Problems That Former Convıcts Facing Who Come Out Of Prıson
Yazar(lar) : DEMET KARAKARTAL
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9
Sayfa : 72-85Özet

Bu araştırmada cezaevinden çıkan eski hükümlülerin yaşadıkları sorunları betimlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu KKTC’deki Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden çıkan eski hükümlüler oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi dikkate alınmıştır. Bu araştırma nitel araştırma türlerinden biri olan heuristik yaklaşımla ele alınmış nitel veri toplama teknikleri kullanılmış ve bu çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Görüşmeler, gönüllülük ilkesi göz önünde bulundurularak cezaevinden çıkan eski hükümlülerin tercih ettikleri ortamlarda yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin analizinde, içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeden elde edilen bilgiler, araştırmacı tarafından öncelikle elde deşifre edilmiş, dinlenen ifadeler metne dönüştürülmüştür. Aktarılan verilerle ilgili basit kodlamalar yapılmış kodlama işlemi ile elde edilen kodlar kategorileştirilmiş ve kategorilere uygun temalar belirlenerek içerik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Nitel bir çalışma olan bu çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda cezaevinden çıkan eski hükümlülerin, etiketlenme ve toplumdan dışlanma gibi toplumsal sorunlar, işsizlik ve maddi sıkıntılar gibi ekonomik sorunlar, ruhsal çökkünlük ve umutsuzluk gibi psikolojik sorunlar yaşadıkları görülmüş ve psiko-sosyal ihtiyaçlara gereksinim duydukları betimlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cezaevi, Hükümlü, Eski hükümlü, Sorunlar, Nitel Çalışma.

Abstract

The aim of this study was to describe the problems experienced by former convicts. The study group consists of former convicts from the Nicosia Central Prison in the TRNC. In the study, it was taken into consideration the sampling method which is easily reachable from the sampling methods. In this research, qualitative data collection techniques, which are one of the qualitative research types, which are handled with the heuristic approach, are used and the data of this study is obtained by using an interview form consisting of semi-structured and open-ended questions. The interviews were conducted face-to-face in the environments preferred by former convicts from prison, taking into account the principle of volunteering. In the analysis of collected data, content analysis method was used. The information obtained from the interview was deciphered by the researcher at first and the remarks were converted into text. The codes obtained by the coding process, which were made with the simple coding of the transferred data, were categorized and the content analyzes were made by determining the themes that are appropriate for the categories. As a result of this study, the data of this study, which is a qualitative study, was obtained by using an interview form consisting of semi-structured and open-ended questions. As a result of the research, it has been seen that ex-convicts who were released from the prison experienced psychological problems such as social problems such as labeling and social exclusion such as social exclusion from society, unemployment and financial problems, mental collapse and despair and needed psychosocial needs.

Keywords :Prison, Convict, Former Convict, Problems, Qualitative Study.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2