IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi İçeriğini Etkileyen Faktörler: A1, A2 Düzeyleri
Title: The Factors Effecting the Grammar Content in the context of Teaching Turkish as a Foreign Language: Levels A1 and A2
Yazar(lar) : Hülya Pilanci, Olcay Saltık
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9
Sayfa : 122-149Özet

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde içeriği etkileyen faktörler genel olarak şöyle sıralanabilir: 1.Türkçenin tipolojik özellikleri: Farklı anadillere sahip öğreniciler için, Türkçenin ayırt edici özellikleri; ses, biçim ve söz dizimi özellikleridir. 2. Yaş grubu: Uygulamalara bakıldığında yabancı dil olarak Türkçe öğrenicilerini; ana sınıfı (3-6), ilköğretim 1. kademe (7-12), ilköğretim 2. kademe (12-15), lise (15-18), yetişkin (18 +) olarak gruplandırabilir. 3. Dil düzeyi: Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde, dil bilirlik genel olarak altı düzeyde ele alınmış ve ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 4. Dil kullanım alanları: Kişisel alan, kamusal alan, mesleki alan ve eğitsel alan olmak üzere dört genel alan tanımı yapılabilir. Bir dil öğrenicisi için bu alanlardan biri, ikisi, üçü ya da hepsi birlikte geçerli olabilir. 5. Temalar: Türkçe öğretimi programında da ele alınan temalar diğer disiplinlerle bütünleşecek kadar genel, eğitim yoluyla ulaşılabilecek kadar sınırlı olmalıdır. 6. Bağlam: Farklı kültürlerin bağlamları gözlemlemesi ve yorumlaması farklıdır. Yine bu nedenle de farklı dilleri konuşanlar arasına bir “iletişim boşluğu” ortaya çıkmaktadır. Dil öğretimi, iletişimde bulunanların zihinsel bağlamları arasında örtüşme veya kısmı uygunluk sağlanarak boşluklar arasında köprüler kurma işidir. 7. Kazanımlar: Her bir dil düzeyinde, kazanımlar belirlenmeli ve kazanımların kapsamında temalar ele alınmalıdır. Bu aşamada Türkçe içerik geliştirme uzmanlarının program geliştirme uzmanları ile ortak çalışma yürütmesine gereksinim vardır. İnsan dili oldukça karmaşıktır. Öğretim sürecinde bu bileşenlerin hepsi birden devreye girmektedir ve dilbilgisi içeriği düzenleme oldukça karmaşık bir hâl alabilmektedir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde dilbilgisi içeriğini etkileyen faktörler ele alınacak, A1 ve A2 düzeylerinde bir model ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dilbilgisi, içerik geliştirme.

Abstract

Factors affecting content in teaching Turkish as a foreign language can be listed as follows: 1. Typological characteristics of Turkish: For learners with different native languages, sound, form and syntax. 2. Age group: When looked at the applications, Turkish learners; (3-6), primary level 1 (7-12), primary level 2 (12-15), high school (15-18) and adult (18+). 3. Language level: In the Common European Framework of Reference for Languages, language awareness has generally been addressed at six levels and these are described in detail. 4. Language usage areas: Four general areas can be defined, including personal area, public area, vocational area and educational area. For a language learner, one, two, three, or all of these areas may be valid. 5. Themes: The themes in the Turkish education program; it must be limited enough to be universally accessible through education, to integrate with other disciplines. 6. Context: Observation and interpretation of contexts of different cultures is different. For this reason, a "communication gap" emerges among speakers who speak different languages. Language teaching is the job of establishing bridges between gaps by providing overlap or partial conformity between the mental contexts of those in communication. 7. Achievements: At each language level, achievements should be identified and the themes covered within the scope of their acquisition. At this stage, Turkish content development specialists need to collaborate with program development specialists. The human language is quite complicated. All of these components come together during the teaching process, and grammar content editing can become quite complex. In this study, factors affecting the grammar content in foreign language teaching will be discussed and a model will be tried to be presented at A1 and A2 levels.

Keywords :teaching Turkish as a foreign language, grammar, content development.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2