IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: KASTAMONU VE YÖRESİ AĞIZLARINDA MANTAR ADLARI
Title: MUSHROOM NAMES IN THE DIALECT OF KASTAMONU AND ITS PROVINCE
Yazar(lar) : ERGÜN ACAR
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9
Sayfa : 177-228Özet

Kastamonu, Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan dağlık ve bitki örtüsü zengin bir ilimizdir. Bölgenin iklim şartları çeşitli mantarların yetişmesine olanak sağlamaktadır. Çalışmamızda bu mantarlara verilen adlar üzerinde durulacaktır. Ağızlarda geçen bitki, hayvan, yer adları, lakaplar vs. gibi kavramlar halkın ad vermedeki temel hareket noktasının belirlenmesi bakımından büyük önem taşır. Renklerin, insan ve hayvan uzuvlarının, sayıların, araç ve gereçlerin hangi sebeple adlandırmada kullanıldığı ya da önceliği bize verilen adlandırmalarla ilgili önemli ipuçları verecektir. Bunların sosyolojik, psikolojik, ekonomik yapılarının ortaya çıkarılmasıyla mantara bu adı verenlerin hayattaki öncelikleri, yaşam tarzları, hayata bakış açıları ortaya çıkacaktır. Böylelikle elde edilen veriler bize Türkçenin ad verme sistematiğinin belirlenmesi ve kurulması için yardımcı olacaktır. Kastamonu'da 26 mantar türü için tarafımızca 266 adet mantar adı tespit edilmiştir. Bu mantarlar adbilimsel yaklaşımla ele alınmış ve adlandırmaların hangi yollarla oluşturulduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Türkçenin kavramlaştırma sistematiğine mantar adları üzerinden katkı sunulmak istenmiş.

Anahtar Kelimeler: Mantar Adları, Kastamonu, Adbilim, Söz Varlığı.

Abstract

Kastamonu is a province located in West Karadeniz Region with a mountainous and rich vegetation. Climate conditions of the region provides various mushrooms to grow. This study will scrutinize the names given to mushrooms. Concepts such as plant, animal, location names, nicknames etc. included in dialects carries a great importance in determining the starting point of denomination of the people. The reason why colors, human and animal limbs, numbers and tools are used in denomination or its priority will give us crucial information about the denominations. By determining the sociologic, psychologic and economic structures of these, the priorities, life styles, perspectives on life of the people who denominated these mushrooms will be revealed. Hence, the acquired data will help us to determine and structure the systematic of denomination in Turkish. 266 mushroom names were determined by us for 26 mushroom types in Kastamonu. These mushrooms were tackled onomatologically and it was attempted to be determined by which methods these denominations were performed. In the study, it was aimed to contribute to Turkish’s conceptualization systematic with mushroom names.

Keywords :Mushroom Names, Kastamonu, Onomatology, Vocabulary

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2