IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Sinop’ta Cumhuriyet Devri Kültür Hayatını Yansıtan Bir Ayna: Edebî Sütunlar
Title: A Mirror Reflecting the Culture of Life Republican Period In Sinop: Literary Columns
Yazar(lar) : VEYSEL ERGİN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:2
Sayfa : 268-303Özet

Toplumun yaşayış biçimi, gelenekleri, inançları o toplumun kültürünü oluşturur. Bu duygu ve düşünce hazinesi dil kalıbına dökülür; dil aracılığıyla yerden yere, kuşaktan kuşağa aktarılır. İnsan hayatının doğal bir parçası olan dil, toplum yaşamının da en önemli yansımasıdır. Toplumun meydana getirdiği kültür ürünleri dildeki karşılığını kısa bir süre içerisinde bulmakta, dil ve kültür özdeş bir konuma gelmektedir. Kültür, dile kavramlar kazandırırken dil de kültürün taşınması işlevini görmektedir. Her toplum dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu süreçte kullanılan dil; akan bir nehrin içinden geçtiği her topraktan bazı unsurlar alması gibi, o toplumu oluşturan bireylerin kendi aralarında veya siyasi iktidarla olan iletişimlerinde kullandığı değişken sözcüklerle, o yöreye has bir kimliğe bürünür. Oluşan bu yeni kimlik de, dönemin yazılı kaynakları tarafından kalıcı bir kayıt altına alınır. Kültürün tarihsel gelişiminin eserlere yansıması bağlamında yapılan bu çalışma; Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkmaya başlayan Sinop Gazetesindeki “Edebi Sütunlar” başlığı altında yazılmış “mensure” ve “şiir”lerin biçim ve muhteva yönüyle değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuna eklenen kronolojik indeks; gazetenin edebi metin yönüyle zenginliğini ortaya koyduğu gibi, bilimsel dikkatlere sunulan bu gazete hakkında bilgi sahibi olmak isteyen araştırmacılara da kaynak oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dil-kültür ilişkisi, Sinop kültür yapısı, edebî sütunlar.

Abstract

Style of life of the society, traditions and beliefs that constitute the culture of the society. This treasure poured into the thoughts and feelings of language patterns; through language, it is transferred from place to place, from generation to generation. Language is a natural part of human life is the most important reflection of social life. The provision of cultural products has caused the community to find language in a short time, language and culture comes to an identical position. Culture, language concepts while saving languages also sees the transport function of culture. Each society knead the language and culture along the centuries. This process creates the language used in individuals with variable words that society uses in communicating with each other or with political power, as each take some elements from the soil through which a river flows, it takes on an identity unique to the area. This occurs when the new identity, are under permanent record period by written sources. This study was conducted in the context of reflection on the historical development of cultural works; starting out in the early years of the Republic of Sinop newspaper "Literary Columns" was written under the title of the works in "poetry" and "trials " and content aims to assess the way. The historical index added to the end of the study will create a source of scientific attention offered to researchers who wish to have this information on paper, as the newspaper revealed the richness of the literary direction.

Keywords :Knowledge, logical empiricism, logic principles, a posteriori, language.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2