IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Öğretmen Yapımı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Soru Türleri ve Kapsam Geçerliğine Göre İncelenmesi
Title: An Investigation on the Teacher-Made Social Studies Course Exam Questions in Terms of the Type of the Questions and Content Validity
Yazar(lar) : Mehmet UYMAZ, Hüseyin ÇALIŞKAN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10
Sayfa : 77-113Özet

Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruları soru türlerine ve kapsam geçerliğine göre incelemektir. Araştırma, nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu Sakarya ili Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Hendek ve Ferizli ilçelerindeki 30 ortaokulda görev yapan 32 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Sosyal bilgiler öğretmenlerinden beşinci sınıf düzeyinde 54, altıncı sınıf düzeyinde 69 ve yedinci sınıf düzeyinde 72 adet olmak üzere toplamda 195 adet sınav kâğıdı yani doküman toplanmış ve incelenmiştir. Araştırmada, “Soru Türü Belirleme Formu” ve “Belirtke Tablosu” olmak üzere iki adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu formlar aracılığı ile sınav kâğıtlarındaki 6067 soru nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılarak araştırmanın amacı bağlamında çözümlenmiştir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınavlarda çoğunlukla çoktan seçmeli, en az ise açık uçlu sorulara yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin hazırlamış oldukları sınav sorularının kapsam geçerliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan betimsel analizler neticesinde hem üniteler hem de kazanımlar açısından sınavların kapsam geçerliğinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, sınav soruları, soru türleri, kapsam geçerliği.

Abstract

The aim of this study is to analyze the social studies teachers’ exam questions in terms of types of the exam questions and content validity. The study was designed as a qualitative research and it was carried out using the descriptive survey model. The study group consisted of 32 social studies teachers working in 30 different secondary schools in Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Hendek and Ferizli districts of Sakarya province. Totally 195 exam papers (document), 54 from fifth grade, 69 from sixth grade and 72 from seventh grade, collected from social studies teachers were analyzed. In the study two data collection tools were used. These tools are “The Determining the Type of Question Form” and “The Table of Specifications”. By means of these tools, 6067 questions in exam papers were analyzed by using descriptive method of qualitative analysis methods and in the context of the aim. According to the results of the study, social studies teachers chose mostly multiple choice questions, but they chose very few open ended questions. With the purpose of determining the result of the content validity analysis, it was found that the content validity was low on the basis of both units and learning outcomes.

Keywords :Social studies, exam questions, type of questions, content validity.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2