IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Resimli Hikâye Kitaplarının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Kuralları Uygulayabilme Becerilerine Etkisi
Title: The Effect of Illustrated Story Books on the Preschool Children’s Ability to Apply Rules
Yazar(lar) : Volkan VAROL, Elif GÜLMEN,Banu YENER, Sümeyye GÜLER, Damla YÜZÜCÜ
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10
Sayfa : 126-143Özet

Bu çalışmanın amacı, seçilen sınıf içi kuralların okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden dört, beş, altı yaş grubu çocuklara öğretilmesinde örnek resimli hikâye kitaplarının okunmasının etkisini belirlemektir. Bu deneysel çalışmanın örneklemini Sinop ili Merkez ilçesinde bulunan biri bağımsız, biri ilkokul bünyesinde ve bir de ortaokul bünyesinde faaliyet gösteren 3 anaokulunda bulunan 26 erkek ve 34 kız çocuk olmak üzere toplam 60 çocuk oluşturmaktadır. Bu çalışmada, oyuncaklarını paylaşma, oyuncaklarını toplama, kıyafetlerini askıya asma, yerlere çöp atmama ve sıraya girme gibi beş sınıf içi kural seçilmiştir ele alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda, örneklem olarak seçilen okullarda belirlenen iki sınıftan biri kontrol ve diğeri deney grubu olarak seçilmiştir. Çalışmanın başlangıcında kontrol ve deney gruplarına ön-test yapılmış ve ön-test sonuçlarına göre kontrol ve deney grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sonraki 5 hafta boyunca deney gruplarındaki öğrencilere her hafta bir kitap olacak şekilde seçilen 5 kuralla ilgili beş kitap araştırmacılar tarafından okunmuştur. Deney gruplarına kitaplar okunması bittikten sonra kontrol ve deney gruplarına son-test uygulanmıştır. Son-testlerinin analizi sonucunda deney ve kontrol gruplarının kural farkındalığı puanları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırma sonuçları okul öncesi çocuklarına resimli hikâye kitabı okunmasının, kuralların öğrencilere kazandırılmasında etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Resimli hikâye kitabı, kural kazandırma, kural farkındalığı.

Abstract

This study aimed to find out the effects of Picture storybooks in learning and application of classroom rules by kindergarten kids whose ages range from four to six years. The participants of this experimental study were 60 kids (26 boys, 34 girls) who attend three kindergarten one independent kindergarten and two operating under elementary public school school in Sinop, Turkey. The rules included in this study were sharing toys with peers, picking up toys, hanging clothes, not throwing trash on the floor, and forming a line. The purpose of this study was to determine the effectiveness of reading Picture storybooks on children’s learning and applications of rules. For this purpose, from every school, one class was assigned as a control group and one class was assigned as experiment group. After assigning processes completed, the pre-test was conducted to all groups. The results of pre-test indicate that control and experiment groups are statistically not different. For next five weeks, Picture storybooks were read to kids in experiment groups by researchers. After reading books completed, post-test was conducted to control and experiment groups. The analysis of post-test scores indicated that experiment groups’ rule awareness scores are significantly higher than control groups’ rule awareness scores. Results indicated that reading Picture storybooks had a positive impact on children’s learning and application of the rules.

Keywords :Picture storybooks, teaching rules, rule awareness.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2