IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Kaynaştırma Uygulamaları Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi: KKTC Örneği
Title: Investıgatıon of Class Teachers' Teachıng Skılls About Class Management Skılls: A Case of TRNC
Yazar(lar) : Vasfiye KARABIYIK,Necla IŞIKDOĞAN UĞURLU
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10
Sayfa : 223-249Özet

Alanyazında kaynaştırma uygulamalarının yer aldığı KKTC’de etkili sınıf yönetimi becerileriyle ilgili olarak sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları güçlükleri ve bu güçlükler karşısındaki çözüm önerilerini içeren çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu araştırma, sınıflarında kaynaştırma uygulamaları yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşlerinin ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1) Kaynaştırma ortamlarında sınıf öğretmenlerinin etkili sınıf yönetimi becerileriyle ilgili görüşleri nelerdir? 2) Kaynaştırma ortamlarında sınıf öğretmenlerinin etkili sınıf yönetimiyle ilgili yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir? sorularına cevap aranmaktadır. Çalışma nitel araştırma yönteminde olup içerik analizi yaklaşımı ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu KKTC/Lefkoşa ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı biri özel, diğeri devlet olmak üzere iki ilköğretim okulunda görev yapan 8 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı çalışmanın verileri içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulguları öğretmenlerin; (a) etkili öğretimin yapılabilmesi için sınıf yönetimi ile ilgili görüşler, (b) öğretim etkinlikleri sırasında sınıf yönetimi sağlayabilme, (c) etkili bir sınıf yönetiminin içeriği, (d) sınıf yönetiminin sağlanması için özel gereksinimli öğrencilerle ilgili yapılan ek düzenlemeler, (e) sınıf kurallarının öğrenci davranışlarına etkisi, (f) Özel Gereksnimli öğrencilerin uygun olan davranışlarının pekiştirilmesi, (g) sınıf yönetiminde özel gereksinimli öğrencilerin sergilediği problem davranışlar ve öğretmen tutumları, (h) öğretim etkinliklerinde geçiş becerileri, (ı) öğretim sırasında kullanılan yöntem-teknikler ve öğrenci davranışlarına etkisi, (j) sınıf yönetiminin özel gereksinimli öğrencinin akranları ile ilişkilerine etkisi, (k) öğretim sırasında sınıf yönetimiyle ilgili yaşanan güçlükler, (l) öğretim sırasında sınıf yönetimiyle ilgili yaşanan güçlüklere ilişkin çözüm önerileri ile ilgili konularda farklı görüş belirttiğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarına dayanarak sınıf öğretmenleri sınıf yönetimi becerilerine ilişkin farklı öneriler getirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Etkili sınıf yönetimi, kaynaştırma, sınıf öğretmeni.

Abstract

In the literature, it is seen that studies involving the difficulties and difficulties of class teachers related to effective classroom management skills in the TRNC, where mainstreaming practices are included, are limited. This research aims to reveal the opinions of the classroom teachers in the classroom management about the mainstreaming practices in their classrooms. For this purpose, 1) What are the opinions of classroom teachers about effective classroom management skills in inclusion environments? 2) What are the problems experienced by the classroom teachers about the effective classroom management and their solution suggestions? questions are sought. The study is in qualitative research method and it is designed with descriptive approach. The study group consists of 8 class teachers working in two primary schools, one special and one state affiliated to the Ministry of National Education in the TRNC / Lefkoşa district. The data of the study, in which semi-structured interview technique was used, was analyzed with descriptive analysis technique. Research findings of teachers; (a) opinions on classroom management for effective teaching; (b) providing classroom management during teaching activities; (c) the content of effective classroom management; and (d) additional arrangements for students with special needs to ensure classroom management; (e) effect of class rules on student behaviors; (f) strengthening the appropriate behaviors of students with Special Needs; (g) problem behaviors and teacher attitudes of students with special needs in classroom management; (h) transition skills in teaching activities; (i) methods and techniques used in teaching; (j) the impact of classroom management on the relationship of the student with special needs to his / her peers; (k) difficulties related to classroom management during teaching; showed different views on issues related to Based on the results of the research, the classroom teachers gave different suggestions about the classroom management skills.

Keywords :Effective classroom management, inclusion education, classroom teacher.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2