IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyelerinde Millî Kimlik İnşası
Title: Construction of National Identity in Yakup Kadri Karaosmanoğlu's Stories
Yazar(lar) : Ahmet Metehan ŞAHİN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10
Sayfa : 275-292Özet

Kimlik kavramı bir toplumda yer edinmek isteyen insanın hem diğer insanlara karşı hem de kendi içinde tanımlama ve tanımlanma durumunu ifade etmektedir. Ben ve öteki ayrımıyla başlayan bu durum, karşılaşılan her yeni ortamda veya yaşanılan her değişiklikte yeni bir şekle bürünmektedir. Sosyal bir varlık olan insanın gerek kendisiyle barışık olması gerekse toplum tarafından kabul görmesi ancak etrafını çevreleyen kuralları ve kendine giydirilen kimlikleri benimsemesiyle mümkün olacaktır. Sınırları çizilmiş bir toprak parçasında yaşayan insanların, millet olabilmesi için; tarihî bir toprağı ya da ülkeyi, ortak mitleri, tarihî belleği, kitlevi bir kamu kültürünü, ortak ekonomiyi ve yasal hak ve görevleri paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla milletlerin oluşumunda birçok unsur, aktif bir şekilde rol almaktadır. Millî kimliği oluşturan unsurlardan belki de en önemlisi vatan mefhumudur. Bu sebeple bireylerin vatana bağlılıklarını ve sadakatlerini sağlamlaştırmak, zamanı geldiğinde mensubu olduğu toprakların muhafazasını sağlayacak ve fedakârlıktan kaçınmayacak nesiller yetiştirmek için millî kimlik bilincinin kazandırılması dolayısıyla da onlarda vatan algısının oluşturulması gerekmektedir. Bu anlamda Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun hikâyeleri Türk ruhunun yeniden canlandırılması ve millî kimliğin inşasında önemli bir rol oynamaktadır. Karaosmanoğlu’nun hikâyelerindeki kişiler Millî Mücadele sürecindeki savaşlara katılan çeşitli kesimlerden insanları temsil etmektedir. Hikâyeler, köylüsünden aydınına, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına savaş sırasında neler yaşadıklarını, vatanın özgürlüğü ve kurtuluşu için hangi bedelleri ödediklerini tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla çalışmada Karaosmanoğlu’nun hikâyelerinin millî kimliğin oluşmasındaki payı sorgulanmış, bu bakımdan hikâyeleri millî kimlik inşası bağlamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Hikâyeler, Millî Kimlik İnşası.

Abstract

We state that the person who wants to get a place in a society with identity information is both in and against other people. This situation, with the distinction between myself and the other, makes every new environment encountered or a new form of life. If a social community is to be at peace with oneself, it will be by adopting the rules surrounding the principles around the society and the self-dressed identities. He lives in a piece of land to clear his borders; it includes a historical land or country, common myths, historical memory, a massive public culture, a common economy and legal rights, and common shares. It was an uncomplicated, active role in the formation of indeterminate nations. Perhaps the most important element of national identity is the notion of homeland. For this reason, I believe that it is possible to strengthen the loyalty and loyalty of individuals and to raise generations of generations to protect generations when there is a preservation of the land and there will be no sacrifice. The stories of Yakup Kadri Karaosmanoğlu will play an important role in the reorganization of the Turkish spirit and the construction of national identity. If you can work at the millers in the stories of Karaosmanoğlu's stories, it shows that there are sections in various places. Stories, peasants, intellectuals, young people, old age, man, women lived in the war during the war, the freedom and salvation of the homeland for which we wanted to be all together. In this respect, the stories were questioned in our center for the formation of the miller identity, and the stories were evaluated in a way about the construction of the miller identity.

Keywords :Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Stories, National Identity Construction.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2