IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Tekstil İşçilerinin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tavır ve Tutumları
Title: Gender Perceptions and Attitudes of Textile Workers
Yazar(lar) : GÜLÇİN CEBECİOĞLU   İPEK BEYZA ALTIPARMAK
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3
Sayfa : 123-143Özet

Toplumsal cinsiyet algısı hayatın her alanında çeşitli şekillerde kodlanmış bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin farklı sorumluluk ve rolleri üstlenmeleri zaman içinde bir takım kalıplaşmış ön kabulleri karşımıza çıkarmaktadır. Bu ön kabullerin şekillendirdiği sosyal ilişkiler ağı kadınların hayata katılımı sırasında bir takım farklılıklara sebep olmaktadır. Bu farklılıklar kadınların eşit şart ve durumlara sahip olmaması nedeni ile çeşitli problemlerle karşılaşmalarına ve ikincilleşmelerine sebep olmaktadır. Genel bir perspektifle sosyal hayatın özneleri olarak kadın ve erkeğin ekonomik, siyasal ve sosyal alana eşit katılımı hukuki ve insani bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada yapılan çalışmada İstanbul’da hazır giyim atölyelerinde çalışan tekstil işçileri örneklem olarak ele alınmış ve tekstil işçilerinin toplumsal cinsiyete ilişkin tavır ve tutumları incelenmiştir. Mevcut örnekleme konuyla ilgili hazırlanmış anket formu uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu özellikle aile hayatında yani özel alanda toplumsal cinsiyete ilişkin rol ve beklentilerin daha fazla olduğu görülürken, çalışma hayatında bu rol tutumlarının biraz daha esnediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, kadın, erkek, aile, tekstil.

Abstract

We can come across with gender perception in all fields of life in different code-designated ways. Different roles and responsibilities that are undertaken by individuals bring some stereotype presuppositions before us. Social relations networks shaped by these presuppositions causes some differences in life participations. These differences cause women to face up with some problems and be put in the second rank as the do not have equal conditions and situations. In general perspective it is a humanitarian requirement that women and men have equal access to economic, political and social fields as subjects of social life. At this point, ready wear textile workers in İstanbul are chosen as the sample of the study and their perceptions and attitudes of gender are analyzed. A questionnaire prepared in relation with the topic is applied to the sample and the data are analyzed via SPSS program. It is found out at the end of the study that while roles and expectations about gender are very high in family life, they stretch a little more in work life.

Keywords :Gender, woman, man, family, textile.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2