IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Sivas İli Bitki Kökenli Köy Adları
Title: Sivas Province Plant Origin Village Names
Yazar(lar) : Tuğçe Burcu DEMİR
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 411 – 424Özet

Dil biliminin çalışma alanlarından biri olan ad bilimi; özel adlar üzerinde duran, özel adları köken bilgisi, tarihsel gelişimi çeşitli dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalının yer adları bilimi(toponymie), kişi ad bilimi ve çeşitli coğrafi adlar üzerinde duran alt dalları vardır. Köy adları, Türkçe yer adlarında önemli bir yere sahiptir. Çünkü Türkler göç ve fetihler ile birçok yere yerleşip bu yerlere ya eski Türk yer adlarını vermişler ya da yerleşim yerinin Arapça, Ermenice, Farsça olan adını Türkçenin fonetiğine uygun hâle getirmişlerdir. Yer adlarına verilen bu önem bizlere yeni yerleşilen yeri benimseyerek, yurt edinme düşüncesini ve o millet için önemli olan adları gösterir. Yer adlarını belirlemede önemli olan diğer bir etken de adlandırılacak yerin bitki örtüsüdür. Türkler göçebe bir hayat yaşadıkları için bitki örtüsü önemlidir. Hayvanın beslenmesi ve gelişmesi bitki örtüsüne bağlıdır. Bitki adları ile köy adları oluşturma Türklerin doğaya verdiği değerin bir göstergesidir. Sivas ili toprak genişliği bakımından Türkiye’nin ikinci büyük ilidir. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde toprakları bulunur. Kızılırmak, Yeşilırmak ve Fırat havzalarına giren toprakları ile çeşitli endemik bitki örtüsüne sahiptir. Bildirimizde Sivas ili sınırları içerisinde bulunan yer adlarındaki bitki kökenli köy adları incelenmiştir. Bitkilere verilen genel ve özel adlar ile bitkilerin herhangi bir parçasına verilen kelimelerin kullanıldığı adlar, bitki kökenli köy adları başlığı altında toplanmıştır. Bitki köy adları, köken ve gramer yapısı bakımından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar tablolar hâlinde gösterilmiştir. Bu çalışma ile Sivas yöresi yer adlarında hangi bitki adlarının ne sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. Türk kültürü, Türk dili ve yer ad bilimi çalışmalarına katkı sağlamak istenilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yer adları, Köy adları, Sivas, Adbilimi.

Abstract

Name science, which is one of the fields of study of linguistics; is a science that examines specific names in terms of their origins, historical development and various language and cultural problems. The place name of this science is science (toponymie), person name science, and sub-branches standing on various geographical names. Village names have an important place in Turkish place names. Because the Turks settled in many places with migrations and conquests, or they gave the names of the old Turkish place or the name of the settlement in Arabic, Armenian and Persian made the name of the Turkish phonetics. This importance given to place names by adopting the new settled place shows the idea of acquiring the homeland and the names that are important for that nation. Another important factor in determining the place names is the vegetation of the place to be named. Because Turks live a nomadic life, vegetation is important. Animal feeding and development depends on vegetation. Creating village names with plant names is an indication of the value that Turks give to nature. In terms of width Sivas soil it is Turkey's second largest city. Eastern Anatolia and the Black Sea region is located in the territory. Kızılırmak has a variety of endemic vegetation with its lands entering Yeşilırmak and Fırat basins. In our report, the names of villages with plant origin in the names of the place within the borders of Sivas province were examined. The names of the general and private names given to the plants and the names of the words given to any part of the plants are collected under the title of village names with plant origin. Plant village names were examined in terms of origin and grammatical structure. The results obtained are shown in tables. Plant village names were examined in terms of origin and grammatical structure. The results obtained are shown in tables. In this study, it was determined which plants were used frequently in Sivas region. Turkish culture, Turkish language and place names were requested to contribute to the studies.

Keywords :Place names, Village names, Sivas, Noun science .

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2