IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Ortega y Gasset Düşüncesinde Üniversite Sorunu ve Kültür Eğitimi
Title: University Issue and Culture Education in the Thought of Ortega y Gasset
Yazar(lar) : M.SEMİH KARACA
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3
Sayfa : 154-176Özet

Ortega y Gasset 1883-1955 yılları arasında yaşadığından gerek Birinci gerekse de İkinci Dünya Savaşını görmüş ve etkilerini fazlasıyla yaşamıştır. Savaşın ve kendi ülkesinin getirdiği diğer etkenlerle beraber felsefesini oluşturmuştur. Nitekim bu yıllar Ortega’ya göre kitle hareketlerinin fazlaca olduğu dönemlerdir. Ortega felsefesinde kitle ise kendi üzerine farkındalığı olmayan ve iç dinamiği yaşamsal olan kültürden yoksun olan herkesi içermektedir. O halde kültürden yoksun yaşayan ve bu şekilde eğitim gören bilim adamı da olsa kitle olmaktan kurtulamaz. Ortega y Gasset’nin kitleleşme sorununa çözüm önerisi ise eğitim üzerinden olmuştur. Öncelikle öğrenciye görelilik prensibiyle öğretim programları tekrar gözden geçirilmelidir. Yeniden düzenlenen öğretim programına kitleleşmeyi ve kontrolsüz branşlaşmayı önlemek için ayrıca hayatta önümüze çıkan sorunları çözme adına “kültür dersler”i monte edilmelidir. Üniversite reformunun önemli bir kısmı bu şekilde tamamlanacaktır. Ancak Ortega y Gasset yapılacak olan reform için kesinlikle “taklitçilik”ten sakınmamız gerektiğinin altını çizer. Çünkü her toplum kendi sorunlarıyla yüzleşerek kendi reform vizyonunu kendisi oluşturabilmelidir. Taklitçilikten uzak durmamızı gerektiren bir diğer sebep ise taklitçiliğin kendi üzerine farkındalığı olmayan kitlelerin özelliği olmasıdır. Ortega y Gasset’nin kendi düşümce dünyasını değerlendirmeye çalışılmakla beraber bu düşünce üzerinden kendi toplumumuzun ve eğitim camiamızın sorunları üzerine de kısa bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Bununla beraber kültür eğitimi sorunu kendi düşünce dünyamızdan örneklerle sunulmaya çalışılmıştır. Bu noktada Ortega düşüncesinden hareketle kendi sorunlarımıza çözüm ararken de dikkat etmemiz gereken husus taklitçilikten uzak durmak olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, reform, öğretim programı, kültür eğitimi.

Abstract

Since Ortega y Gasset lived between1883-1955, he witnessed both World War I and World War II whose impacts he experienced brougt deeply. He formed his philosophy basis on the wars and the factors that his country brought. According to Ortega, these periods had many of mass movements. For him, the mass included everyone who were not aware of themselves and who were deprived of culture whose inner dynamic was vital. Thus, even the scientists who lived without culture and have such education would not be saved from being mass. The solution of Ortega y Gasset for the massification problem was through education. Firstly, the education programs should be reviewed with in regard to the principle of student relativity. An important part of the university reformation would be achieved throug the addition of “culture classes” to this revised education program to prevent the massification and uncontrolled branching and to solve the life problems. However, Ortega y Gasset obviously stressed that we must to avoid from “imitation” in this reformation. Because, each society could face with its own problems and form its own line of reformation vision itself. Another reason for avoidance from imitation was that the imitation was the characteristic of the masses which did not have self-awareness. In this study, ıt was tried to explain the thoughts of Ortega y Gasset and to assess our own problems related to society and the educational community based on Ortega’s these thoughts. Furthermore, the problem of the culture education was tried to be presented with examples from our own world of thoughts. On that point, ıt was suggessted that while we were searching solutions for our own problems with reference to the thoughts of Ortega, we must be careful not to be a copyist.

Keywords :University, reform, education program, culture education.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2