IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Tarihsel Süreç İçerisinde Gürcü Milli Kimliği
Title: Georgian National Identity In The Historical Process
Yazar(lar) : Nasiba MIRZAYEVA
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 535 – 545Özet

Sosyal-psikolojik bir fenomen olarak ortaya çıkmış milli kimlik kavramı küreselleşen dünyada devlet gibi sayısız etkiye maruz kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı Gürcü milli kimliğinin esas farklılıklarını, dayandığı temel faktörleri, Gürcü araştırmacılarının kimlik üzerine düşüncelerini, olumlu ve olumsuz etkilerini, Gürcü devletinin oluşturulmasındaki rolü ve tarihi süreçteki izlerini ortaya koymaktır. Betimsel yöntemle yapılan incelemede Gürcülerde milli kimlik meselesi coğrafi konuma bağlı olarak antropolojik, dini, dil, tarihi, medeni ve ekonomik faktörlere esaslandığı görülmektedir. Antropolojik olarak milli kimlik kan birliğine dayandırıldığı için Gürcülere göre Kafkasyalılar özdeşdirler. Dini faktör Gürcülerde daha sıkı bir bağ oluşturduğundan bazen Hristiyanlık ve Gürcülük eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Dini kimliğin etkisi güçlü olsa da, tecrübeler bunun kökünde ümmet anlayışı olduğu için birlik oluşturamadığını göstermiştir. Asırlardır korunması için büyük çaba sarf edilmiş Gürcü dili kimliği oluşturan temel nokta olmuştur. Medeni bakımdan ise Gürcü medeniyeti Yunan-Yehuda medeniyetinin sentezi olduğundan eski kökleri vardır. Hiç tesadüfi değildir ki, milli kimliğin araştırılması geçmişteki problemlerin incelenmesiyle mümkün olacaktır. Bu anlamda milliyetçilerin birçoğu geçmişlerini ve soylarını araştırmaya yönelmektedir. Gürcülerde benzer durum kartvel miti esasında oluşmuştur. Bu durum milli devletin oluşturulması için başlıca proje rolünü almış ve şimdiki tarihi süreçlerde de bunun etkisi görülmektedir. Gürcülerde devlet anlayışı hiçbir zaman ikinci sırada olmadığından Gürcü milli kimliği etnik niteliktedir. Bu nedenle sonradan gelen göçmen veya başka etnikten olan nüfusun oranı düşüktür. Milliyetçilik teorisinde bu tür devletler ideal olarak etnik çatışmaları önleyen ve yöneten model olarak görülse de Gürcistan için tarihi olaylar tam aksini göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Milli kimlik, milliyetcilik, Gürcüler, etnik, savaşlar

Abstract

The concept of national identity, which emerged as a social-psychological phenomenon, is exposed to countless influences such as the state in a globalizing world. The aim of this study is to reveal the main differences of the Georgian national identity, the main factors on which it is based, the thoughts of the Georgian researchers on the identity, the positive and negative effects, and the role in the formation of the Georgian state and the traces in the historical process. In the study conducted with descriptive method, it is seen that the issue of national identity in Georgians is based on anthropological, religious, linguistic, historical, civil and economic factors. As anthropological national identity is based on blood unity, Caucasians are identical according to Georgians. Since the religious factor creates a tighter connection in Georgians, Christianity and Georgianism are sometimes considered to be synonymous. Although the influence of religious identity is strong, experience has shown that it does not form unity because it is the understanding of ummah in the root. The Georgian language has been the main point that has made great efforts to protect it for centuries. In terms of civilization, Georgian civilization has old roots as it is the synthesis of greek-yehuda civilization. It is no coincidence that the investigation of national identity will be possible by examining past problems. In this sense, many nationalists tend to study their past and descendants. A similar situation in Georgians was formed on the basis of the cartel myth. This situation has taken the role of the main project for the creation of the national state and its effect is seen in the current historical processes. The Georgian national identity is ethnic, since the state is never the second in the Georgian. Therefore, the proportion of the subsequent immigrants or other ethnicities is low. In the theory of nationalism, such states are ideally seen as models that prevent and manage ethnic conflicts, but for Georgia, historical events are exactly the opposite.

Keywords :National identity, nationalism, Georgians, ethnic, wars.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2