IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Akadca ve Modern İbranice İsimlerin Karşılaştırması
Title: Comparison of Akkadian and Modern Hebrew Names
Yazar(lar) : Güneş ALKAN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 567 – 590Özet

Akadca ve Modern İbranice semitik dillerden olup Afro-Asyatik dil ailesine dahildir. Köken bakımından da Hami-Sami Dilleri ailesine dahildir. Yapı bakımından ise çekimli dillerdendir. Çekimleri yapılırken kısmi olarak değişikliklere uğramaktadırlar. Akadca ve Modern İbranice kelimeler genel itibariyle üç kök harf üzerine kuruludurlar. Ama bazı durumlarda kelimelerin iki veya dört kök harf üzerine kurulu olduğu durumlar da vardır. Her iki dilde de isimler ön ekler, son ekler ve iç ekler alabilmektedir. İkilemeler ve seslerin değişmesi gibi durumlar vardır. İsimlerin tekil, ikili ve çoğul durumları vardır. Akadca yazı sisteminde, Sümerler’in kullandıkları hecelere dayanan çivi yazısı kullanılır ve soldan sağa doğru yazılır. Modern İbranice yazı sisteminde ise, yine semitik bir dil olan Fenike alfabesinden etkilenerek oluşturulan ünsüz harflere dayalı alfabe sistemi kullanılır ve sağdan sola doğru yazılır. Kullanılan yazı sistemleri farklı olsa da aynı dil ailesine mensup olan bu iki dil arasında farklılıklar ve benzerlikler bulunmaktadır. Bu makalede Akadca ve Modern İbranice’deki isimlerin dilbilimsel olarak karşılaştırılması yapılarak farklılıkları ve benzerlikleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Akadca, Modern İbranice, İsimler, Karşılaştırma

Abstract

Akkadian language and Modern Hebrew are semitic languages and both of them belonging to the Afro-Asiatic language family. Both of them belonging semitic language family as origin. Both of them derived form as structure and they partially changing to another form in the process of derivation. Generally, the words in both languages are based on tree root letters. But in some cases there are words with two or four root letters. Names in both languages can have prefixes, suffixes, and internal inserts. There are situations such as reiteratives and changes of sounds. Names have singular, dual, and plural forms. Akkadian writing system is based on cuneiform which used by the Sumerians and written from left to right. Modern Hebrew writing system is based on consonantal alphabet writing system which consist by being influenced by the alphabet of Phoenician which also semitic language and written from right to left. There are similarities and differences between those two languages whom members of same language family despite the fact that they besed on different writing system. Akkadian and Modern Hebrew nouns will be compare in this artical as linguistically, and their similarities and differenties will be analyze.

Keywords :Akkadian, Modern Hebrew, Nouns, Comparison

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2