IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Yaz Yağmuru” Hikâyesinde Su İmgesi
Title: The Water Image in Tanpınar's ”Summer Rain“ Story
Yazar(lar) : Merve Nur Kılıç
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 728 – 736Özet

İmge, algılanan nesnenin bilince yansıması olarak anlam kazanır. Duyuşun, bilinçte oluşan hayalini/görüntüsünü/imajını karşılar. Yazarların eserlerinde kullandıkları imgeler okurun tahayyül melekesini harekete geçirerek edebî eserden alınan zevki arttırırlar. Aynı zamanda edebî eseri anlam yönünden derinleştirerek metinlerin çok katmanlı yapılarını içerik bakımından beslerler. Türk Edebiyatı'nın güçlü bir kaleme sahip sanat adamlarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar; şiirleri, hikâyeleri ve romanlarındaki imgelerle dikkat çekmektedir. Tanpınar'ın eserlerinde farklı türden imgelerin kullanımı ön plana çıkar. Su, bu anlamda Tanpınar'ın eserlerinde sıklıkla işlenen bir imgedir. Varlığın kaynağı olarak görülmesiyle kendisine büyük önem atfedilen su, destan ve mitoloji gibi ilk(s)el anlatılar başta olmak üzere edebiyatta yoğun biçimde üzerinde durulan bir kavramdır. Bu bildiride yazarların imge dünyasını zenginleştiren su, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Yaz Yağmuru” hikâyesinde anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Hikâye içerisindeki sular ve onların getirdikleri imgeler göz önünde bulundurulacaktır. Suyun getirdiği imgeler üzerine de düşünülecektir. Su ile birlikte yazarın parlak, şeffaf ve berrak şeylere olan ilgisi ve bunların “Yaz Yağmuru”ndaki kullanımları değerlendirilerek bir sonuca varılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İmge, Su imgesi, Yaz yağmuru, Ahmet Hamdi Tanpınar

Abstract

The image is the imagination and image formed in consciousness by the reflection of the perceived object on consciousness. The images used in the works of the authors increase the pleasure taken from the literary work. While images affect the literary work in terms of meaning, it also gives a different perspective to the work. Ahmet Hamdi Tanpınar is one of the strongest artists of Turkish Literature. His poems, stories and novels attract attention. Even though there are different images in Tanpınar's works, one of the most prominent images is the image of water. Ahmet Hamdi Tanpinar comes to mind when the image of the water is considered in Turkish literature in the Republican period. Water is not only important because it is the source of being, but it is also frequently used in mythology and mythology. In this paper, the water enriching the image world of the authors will be tried to be interpreted through the Summer Rain story of Ahmet Hamdi Tanpınar. The water in the story and the images they bring will be taken into consideration. The images brought by the water will also be considered. Along with water, the author's interest in bright, transparent and clear things and their use in Summer Rain story will be evaluated and a conclusion will be made.

Keywords :Image, Water image, Summer rain, Ahmet Hamdi Tanpınar.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2