IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Karşılaştırmalı Olarak Birleşik Avrupalılık Fikirleri ve Türkler de Avrupa Algısının Kökenleri
Title: Comparatively United Europeanes İdeas and Origins of European Perceptions on Turks
Yazar(lar) : ERGENEKON SAVRUN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4
Sayfa : 25-49Özet

Bu makalenin amacı günümüz Avrupa ve Avrupalılık fikrinin köklerine inerek Birleşik Avrupa fikrinin ortaya çıkış noktasındaki gelişmelere, sebeplerine, neden ve sonuçlarına karşılaştırmalar yaparak ele almak olacaktır. Türk tarihinde Avrupa ve Avrupalılık anlayışının nasıl ve neden geliştiğine değinilecektir. Bilindiği gibi yaşlı Avrupa kıtası yüz yıllardan beri Hıristiyanlığın egemenliği atında kalmıştır ve halen de öyledir. Ancak, Avrupa büyük din savaşlarını ve çekişmesini yaşamış, ayrıca coğrafi keşiflerle de birlikte git gide emperyalist bir güç haline gelen Avrupalı devletlerin birbirleri ile mücadele içine girmiştir. Fakat hiç şüphe yok ki siyasi anlamda en büyük köklü değişimleri sırasıyla 30 Yıl Savaşları’nın ardından ortaya çıkan Westphalia (1648) düzeni, 1789 Fransız Devrimi ve Napolyon’un etkisi, I. Dünya Savaşı ve son olaraksa II. Dünya Savaşı. Hemen sonrasında Soğuk Savaş döneminin başlamasıyla Avrupalı devlet adamlarını tekrar bu acıların ve istilaların yaşanmaması için kendilerini zorunlu hissettikleri ortak bir Avrupalılık fikri ve kimliği kurmak olacaktır. Ancak, biz II. Dünya Savaşı ve sonrasına değinmeyeceğiz. Daha çok 18. yüzyıl ve 19. yüzyıllara ve 20. yüzyılın başlangıcına odaklanacağız. Bütün bu saydıklarımızın dışında Avrupa siyasal tarihine de Türklerin hiç şüphesiz büyük etkileri olmuştur, aynı şekilde Avrupalı devletlerinde Türk siyasi tarihine etkileri olmuştur. İşte bizde bu gelişim sürecini akademik bilgiler ve tarihsel gerçeklikler ışığında ele alacağız.

Anahtar Kelimeler: Avrupalılık, Türklerde Avrupa Olgusu, Türk Tarihinde Batı Algısı.

Abstract

The purpose of this article is that descend to the roots of today’s Europe and Europeanes idea and while we are doing that, we will discussing to make developments, cause, causes and consequences of emergence point of United Europe. We will also focus on how and why to approach Europe and Europeanes idea has developed in Turkish history. As known old Europe Continent has been remained under the domination of Christianity for centuries and it remained so. Barely, Europe experienced great religious wars and strife, furthermore together, Europe increasingly become an imperialist power and European states have entered into combat with each other with the geographical discoveries. However, there is no doubt, the biggest fundamental change in the political sense respectively resulting Westphalia order (1648) after the Thirty Years War, 1789 French Revolution and impact of Napoleon, I. World War, and lastly II. World War. Just after the started of the Cold War period, European statesmen feel forced to not live those destructions and suffering invasions again. Therefore, they will create a common (United) European idea. Unless, we are not going to focus on II. World War and after process. We are going to focus on more between 18th and19th centuries, and the beginning of the 20th century. All of these except What we say, Turks has make massively and great impacts on political history of Europe, as in the same way European Sates has also make great impacts on political history of Turks. Here we take these developments in academic information’s and will consider in the light of historical realities.

Keywords :European’s, Europe Phenomenon on Turks, Western Perception on Turkish History.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2