IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kendilik Algısı: Kayseri Örneği
Title: Self-Perception of Industrial Vocational High School Students: The Case of Kayseri
Yazar(lar) : Gökhan AKYÜREK, Kübra Nur KAYMAKÇI, Merve ÖZTAŞ, Rabia Aycan ALTINIŞIK
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 786 – 809Özet

Çalışmanın amacı, endüstri meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin kendilik anlayışını ve buna bağlı olarak yaşadıkları ötekilik deneyimlerini Kayseri'de bulunan endüstri meslek liseleri öğrencileri üzerinden anlamak ve yorumlamaktır. En önemli sosyalleşme yerlerinden birisi olan okulun, öğrencilerin kişiliklerini, kimliklerini ve dünya görüşlerini nasıl oluşturduğuna etkisi ile sosyo-kültürel yaşantılarının, cinsiyetler arası ilişkilerinin kendilik anlayışlarına etkisi çalışmanın temelini oluşturacaktır. Çalışmada derinlemesine gözlem ve sohbet yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, dört yıllık eğitim süreci içerisinde okul yönetimi ve disiplin ile öğrencilerin kendi aralarındaki ideolojik etkileşim örüntülerini, onların davranışlarını ne derece de belirlediği üzerinde durulacaktır. Ayrıca gerek okul yönetiminin gerekse ideolojik bağlamda ortaya çıkan örüntülerinin diğer öğrenciler üzerindeki tahakküm biçimleri incelenecektir. Son olarak okul ve okul dışı rollerin kız ve erkek öğrenciler üzerinde nasıl bir dünya ürettiği ile öğrencilerin “meslek liseli” olmalarının okul dışı sosyal ortamlarda nasıl bir ötekilik deneyimi yaşadıkları üzerinde durulacaktır. Bu bulgular doğrultusunda, öğrencilerin meslek lisesinde okumaları ile ötekilik, kendilik algıları, madde bağımlılıkları ve cinsiyetler arası ilişkileri gibi etmenler arasında bağ kurulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kendilik Algısı, Ötekilik, Toplumsal Cinsiyet, Madde Bağımlılığı, Siyasi İdeoloji, Dünya Görüşü.

Abstract

Purpose of the study, is to understand and interpret the self-understanding of the students studying at the Industrial Vocational High School and the other experiences they experience in the Industrial Vocational High School students in Kayseri. One of the most important socializing places of the school, students' personalities, socio-cultural experiences with the effect of how they create their identities and world views, the effect of gender relations on self-concept will be the basis of the study. In-depth observation and study causerie method used. In the study, the ideological interaction patterns between the school management and the discipline and the students within the four-year education process, the extent to which they determine their behavior. In addition, the forms of domination of the patterns of the school administration and the ideological context will be examined. Finally, school and out-of-school roles on boys and girls students on how a world produces with students are vocational high school students out-of-school social settings focus on how they experience an otherness. Based on these findings, the otherness of the students in vocational high school with other readings, self-perceptions, linkages between factors such as substance dependencies and gender relations will be established.

Keywords :Self-perception, Otherness, Gender, Substance Abuse, Political Ideology, World View.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2