IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Sivas Caddesinin Özgünlüğünü ve Prestijini Kaybedişine Sosyolojik Bir Bakış
Title: A Socıologıcal View Of The Loss Of Orıgınalıty And Prestıge Of Sıvas Street
Yazar(lar) : Mevhibe GÜLTEKİN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 823 – 845



Özet

Bu çalışmada; Bir zamanlar Kayseri’nin geleneksel kent dokusunun yapı taşlarından olan özgünlüğü ve prestijli yapısı ile şehrin vitrini olarak tanımlanan Sivas caddesinin kentin kamusal alanı olarak, caddede yürüme, izleme, izlenme, boş zamanlarını değerlendirme vb. kültürel ve sosyal pratiklerin oluşturduğu yatkınlık ve eğilimlerin, caddenin eski özgünlüğünü ve prestijini kaybetmesi ile birlikte nasıl değiştiği habitus kavramı üzerinden incelenecektir. Günümüzde küreselleşme ile birlikte kentler aidiyet duygusunu oluşturan özgün kent kimliklerini kaybetme tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu yüzden kent kimliği ve kent kimliğini oluşturan unsurlar büyük önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Sivas caddesinde yapılan yol çalışmaları ile caddedeki ticari, sosyal, kültürel, dokulardaki tahribatın kent kimliğine etkisi caddenin şu an ki formu ve geçmişteki biçimi ile karşılaştırılarak ele alınacaktır. Caddedeki köklü değişimin kültürel aktarıma ve kolektif belleğe etkisi, dönüşüme şahit olan insanlar ile yapılan derinlemesine görüşme ve katılımcı gözlem yolu ile incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Habitus, Küreselleşme, Kent Kimliği, Soyut Mekân, Kolektif Bellek

Abstract

In this study; Once known as the showcase of the city with its originality and prestigious structure, which is one of the building blocks of Kayseri's traditional urban texture, the Sivas street is the public area of the city. how the tendencies and tendencies of cultural and social practices change with the loss of the original authenticity and prestige of the street will be examined through the concept of habitus. Today, with the globalization, cities face the threat of losing their original urban identities that make up their sense of belonging. Therefore, the urban identity and the elements that make up the city identity are gaining great importance. In this context, the impacts of commercial, social, cultural and textural damage on the urban identity will be discussed in comparison with the current form of the street and its past form. The effect of radical change on the street to cultural transmission and collective memory will be examined through in-depth interviews with people who witnessed transformation and participant observation.

Keywords :Public Space, Habitus, Globalization, Urban İdentity, Abstract Space, Collective Memory

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2