IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Sınıflarında Çoklu Bilme Biçimlerine Yer Verilmesine Yönelik Görüşleri
Title: Perspectives of Pre-Service Science Teachers Regarding the Use of Multiple Ways of Knowing Approach in Science Classes
Yazar(lar) : Halil Turgut, Zeynep Ergün
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12
Sayfa : 942-959Özet

Fen bilimleri öğretmen adaylarının din ve bilim arasındaki ilişkiye ve fen sınıflarında sosyobilimsel konular bağlamında din ve bilim gibi farklı bilme biçimlerinin bir arada ele alınıp alınamayacağına dair kabullerinin sorgulandığı bu çalışma fenomenolojik desen esas alınarak yürütülmüştür. Araştırmanın veri toplama araçlarını din ve bilim arasındaki ilişkiyi onu edinen görseller ile sosyobilimsel konular odaklı metinler oluşturmuştur. Çalışma grubunda ise bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 25 üçüncü sınıf fen bilimleri öğretmen adayı yer almıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun din ve bilim arasındaki ilişkiyi uyum düzeyinde algıladığını, bazılarının diyalog veya bağımsızlık perspektiflerini benimsediğini ancak hiçbir adayın çatışma perspektifini gündeme getirmediğini göstermiştir. Benzer şekilde yine adayların büyük çoğunluğunun fen sınıflarında sosyobilimsel konular bağlamında din gibi bilme biçimlerine de doğrudan yer verilmesi gerektiğine dolayısıyla çoklu perspektife inandıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte bazı adayların bu fikre karşı çıkarak fen sınıflarında farklı bilme biçimlerine yer verilmesi durumunda karmaşa yaşanabileceğini ileri sürdükleri ve bağlamın bilimsel tartışmalarla sınırlandırılması gerektiğini düşündükleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Din ve bilim ilişkisi, çoklu bilme biçimleri, sosyobilimsel konular.

Abstract

The aim of this phenomenological study was to examine firstly the views of pre-service science teachers about the relationship between science and religion and then their perspectives regarding the use of multiple ways of knowing approach in teaching of socioscientific issues in science classes. The data collection tools were visuals treating the relationship between science and religion and texts comprising socioscientific issues. The participants were 25 third class pre-service science teachers who were studying at a state university. The analysis of data revealed that great majority of the participants adopted the perspective of integration while some of them proposed perspectives of either independence or dialogue for the relationship between science and religion. But none of the participants did not assert any perspective of conflict between the two ways of knowing. In parallel with this result it was found that the great majority of the participants were in favor of using multiple ways of knowing approach in teaching of socioscientific issues in science classes. Some of the participants rejected such an approach and asserted that religion as a way of knowing can not be thought in science education environments.

Keywords :Science and religion relationship, multiple ways of knowing, socioscientific issues.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2