IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Hafızalarında Yer Alan Bellek Destekleyiciler ve Bunlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Title: Investigation of the Mnemonics in Science Teacher Candidates' Memories and Opinions for Them
Yazar(lar) : Kadriye Kayacan, Münevver Özlüleci, Ayşegül Arslan
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12
Sayfa : 960-975Özet

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının bellek destekleyici olarak kullandıkları harf tekniğine ait akronimleri ve akrostişleri tespit etmek, bu kodlama tekniklerini daha çok hangi alanda uyguladıklarını ve öğretmen adaylarının akrostiş ve akronim ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Fen bilimleri öğretmen adaylarının hafızalarında yer alan akrostiş veya akronimler ve bunlara yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla derinlemesine bir çalışma yapıldığı için, bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yönteminin kullanılmasının uygun olduğu görülmüştür. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir uygun örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu bağlamda çalışma grubunu Konya’da bir devlet üniversitesinde 3. sınıf fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 39 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplam 2 sorudan oluşan görüşme formunu doldurmak üzere öğretmen adaylarına 15 dakika süre verilmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının en fazla kimya alanında akronime başvurduğu, akrostişlerinin fizik, kimya ve biyoloji alanlarına dağılmış olduğu ve akronim/akrostiş kullanım nedenlerinin akılda kalıcı olması ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması ifadelerinde yoğunlaştığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bellek destekleyici, Akronim, Akrostiş, Anlamsal çağrışım, Fen eğitimi.

Abstract

The aim of this study is to identify the pre-service science teachers' acronym and acrostics which are the coding techniques they use and to reveal in which field they apply these coding techniques. For this purpose, case study method, one of the qualitative research designs, was used in the study. In line with this context, it has been found that it is appropriate to use case study method, one of the qualitative research designs, since an in-depth study was conducted to determine the views of the science teacher candidates in the memory of acrostic or acronym. In order to determine the study group, one of the purposeful sampling methods, which is easily accessible, has been preferred. In this context, the study group consists of 39 pre-service science teachers studying at a public university in Konya. Observation form prepared by the researchers was used to collect the research data. The pre-service teachers were given 15 minutes to complete the interview form which consisted of 2 questions. The data collected from the participants were subjected to descriptive analysis. According to the findings obtained from the research, it was seen that pre-service teachers mostly applied to acronym in the field of chemistry, their acrostic scattered in the fields of physics, chemistry and biology, and the reasons for the use of acronym / acrostic were intense in the expressions of being permanent and providing permanent learning.

Keywords :Mnemonics, Acronym, Acrostic, Semantic association, Science education.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2