IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Lise Öğrencilerinin Botanik Bahçeleri İle İlgili Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Title: Investigation of High School Students' Attitudes about Botanical Gardens According to Different Variables
Yazar(lar) : Esra Özay Köse, Şeyda Gül
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12
Sayfa : 1019-1036Özet

Botanik bahçeleri insanlara araştırma, koruma, sergileme ve eğitim amacıyla canlı bitkilerle tanışma gibi çeşitli alanlarda hizmetler sunan, canlı bitki örnekleri sergileyen bahçelerdir. Bunun yanında yürüme yolları, oturma ve seyir alanları, kafeterya, restoran, satış alanları gibi farklı nitelikli birimleriyle çok yönlü rekreasyon merkezleridir. Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin botanik bahçeleri hakkındaki tutumlarını farklı değişkenlere göre belirlemektir. Bu amaç için 138 lise öğrencisine Botanik Bahçelerine Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde; ölçek verilerinin değerlendirilmesinde betimsel istatistiklerden aritmetik ortalamalar, cinsiyete göre yapılan karşılaştırmalarda Mann-Withney U testi, sınıf düzeyleri karşılaştırılırken ise Kruskal-Wallis testleri yapılmıştır. Sonuç olarak lise öğrencilerinin botanik bahçelerine yönelik tutumlarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ölçeğin hem genel hem de alt faktörlerine göre cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Bu bulgulara göre gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Botanik Bahçeleri, Lise Öğrencileri, Tutum, Okul Dışı Öğrenme Ortamı

Abstract

Botanical gardens are gardens that exhibit examples of live plants that offer services to people in various fields such as research, conservation, exhibition and acquaintance with live plants for education. In addition, walking paths, seating and cruising areas, water surfaces, cafeteria, restaurants, sales areas, such as a variety of different units are recreational centers. The aim of this study is to determine the attitudes of high school students about botanical gardens according to different variables. For this purpose, 138 high school students' Attitude Scale towards Botanical Gardens was applied. In the analysis of the data, mean for man scale, Mann-Withney U test for gender and Kruskal-Wallis test for grade levels were performed. As a result, high school students' attitudes towards botanical gardens were found to be high. In addition, there was no significant difference in terms of gender and grade level variables according to both general and sub-factors of the scale. According to these findings, suggestions were made for future studies.

Keywords :Botanical Gardens, High School Students, Attitude, Out of School Learning Environment.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2