IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Bilimsel Tekrarlanabilirlik İlkesi Kapsamında Pozitivist Metodolojinin Evrensel Yasalara Ulaşma İdeali
Title: The Ideal of Positive Methodology to Reach Universal Laws within the Scope of Scientific Reproducibility Principle
Yazar(lar) : Uğur Berk Kalelioğlu
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12
Sayfa : 1182-1200Özet

Pozitivizm, bir epistemolojik ve metodolojik yöntem olarak, kurumsallaşmasını 18’nci yüzyıl Aydınlanma Çağı sonrası tamamlamış, modern bilim olarak tanımlanan faaliyeti belirtmektedir. Auguste Comte’un pozitivizm tasarıma göre bilimin özünü, tekilliklerdeki düzenliliklerin tetkiki ve bu benzerliklerin sistematik zirvesini temsil eden evrensel yasalara ulaşma gayesi oluşturmaktadır. Mantıksal pozitivist ekole göre ise tekrarlanabilirlik, müteakip çalışmaların ancak kendisinden önce geleni doğruladığı hallerde geçerli olabilmekte ve ancak mütemadiyen doğrulanan bilgi evrensel nitelik taşıyabilmektedir. Pozitivizme göre bilimsel güvenilirlik ve meşruiyet için araştırmanın tekrarlanabilmesi elzemdir, çünkü diğer araştırmacılar araştırmanın bulgularını tekrarlanabilirlik ilkesi sayesinde test edebilmekte ve bilimi bilim olmayan, sahte bilim veya metafizikten ayırabilmektedir. Tekrarlanabilirlik, birbirinden bağımsız araştırmacıların aynı sonuçlara ulaşması idealini taşıdığı üzere, kişisel ön yargıları, duyguları ve yanlış inançları ortadan kaldırarak doğal dünya hakkındaki gerçekleri ortaya çıkardığı iddiasını taşımakta ve bu bağlamda bilimsel nesnellik (objektiflik) ilkesi ile de birbirini tamamlayan bir rolü oynamaktadır. Bu çalışmada 19’ncu yüzyılda kurgulanan ve hala geçerliliğini koruyan pozitivist metodolojinin, hakikat ile doğrudan bağı olduğunu iddia ettiği evrensel yasaların, tümevarımcı model ile temsil eden tekrarlanabilir bilgi üzerinden inşa edilişi verilmektedir. Araştırma, birinci ve ikinci el kaynaklara dayanan, teorik (kuramsal) bir araştırmadır.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlanabilirlik, Pozitivizm, Evrensellik, Comte, Mantıksal Pozitivizm.

Abstract

Positivism, as an epistemological and methodological method, refers to the activity defined as modern science which completed its institutionalization after the 18th century Age of Enlightenment. According to Auguste Comte's positivist formulation, the essence of science is the study of regularities in particularities and the aim of reaching universal laws that represent a systematic summit of these similarities. According to the Logical Positivist School, reproducibility can only be valid if subsequent studies confirm the precedent, and knowledge that is solely continuously verified can be universal. According to positivism, it is essential that the research can be repeated for scientific reliability and legitimacy, because other researchers can test the findings of the research with the principle of reproducibility and distinguish science from non-science, pseudo-science, or metaphysics. Reproducibility, as it is ideal for independent researchers to reach the same conclusions, carries the claim that it eliminates personal prejudices, emotions and false beliefs and reveals the facts about the natural world and plays a complementary role with the principle of scientific objectivity (objectivity) in this context. In this study, how the universal laws that is argued to have a direct link to the truth by positivism which was formed in the 19th century and still maintains its validity, is constructed on reproducible knowledge that represents the inductive model, is explained. The study is a theoretical research, based on first and second hand sources.

Keywords :Reproducibility, Positivism, Universality, Comte, Logical Positivism.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2