IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Dolaşım Sistemi Öğretiminde Hikâye Destekli Etkinliklerin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığına Etkisi
Title: The Effect of Story Supported Activities on Academic Achievement and Retention of Primary School Students in Circulatory System Teaching
Yazar(lar) : Esra ÖZAY KÖSE , Taha YILDIRIM
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 68 - 84Özet

Bu araştırmanın amacı fen bilimleri dersinde dolaşım sistemi konusunun hikâye destekli sınıf içi etkinlikler ile öğretilmesinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve kalıcılığa etkisini belirlemektir. Araştırmada, öntest- son-test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ağrı ili Merkez ilçesinde bir ortaokulda öğrenim görmekte olan altıncı sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Rastgele seçilen 6/A (30 öğrenci) deney grubu ve 6/E (30 öğrenci) kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma hikâye destekli etkinliklerin uygulandığı deney grubu ve mevcut öğretim sisteminin uygulandığı kontrol grubu ile yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak dolaşım sistemine yönelik başarı testi kullanılmıştır. Bu araçlardan elde edilen verilerin analizi bir istatistik programında; bağımsız gruplar için t-testi ve etki büyüklüğü hesaplanarak yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre dolaşım sisteminde deney grubu son-test başarı puanları kontrol grubuna göre yüksek olmakla beraber aralarında anlamlı bir fark gözlenmiştir. Deney ve kontrol grubunun kalıcılık test puanları arasında da deney grubu lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. Deney ve kontrol gruplarındaki değişim dikkate alındığında Hikâye destekli sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin dolaşım sistemi konusundaki başarılarını artırma ve kalıcılığı sağlamada olumlu yönde katkı sağladığı sonucuna ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hikâye destekli etkinlikler, Dolaşım sistemi, Akademik başarı, Kalıcılık.

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of story-based activities on the academic achievement and retention of 6th grade students in teaching of circulation system subject in science class. In this research, quasiexperimental research design with pre-test post-test control group was used. The research was applied to 6th grade students who were studying in a secondary school in central district of Ağrı in 2017-2018 academic year. Randomly selected classes of 6/A (30 students) as experimental group and 6/E (30 students) as control group were determined. The study was carried out with experimental group using story based classroom activities and control group using current teaching system. In the study, achievement test for the circulatory systems were used. SPSS 22 packet program was used in analysing the data obtained from these tools; t-test for independent groups and eta square / effect size. According to the findings, experimental group final test success scores in circulatory system were higher than the control group also a significant difference was observed between them. There was significant difference between the experimental and control groups’ retention test scores in favor of the experimental group. When the change in the experimental and control group is taken in to consideration it can be concluded that the story based classroom activities contribute positively to students’ success in circulatory system and ensuring retention.

Keywords :Story based activities, Circulatory system, Academic achievement, Retention.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2