IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Çocuk Gelişimcilerin Meslek Algılarının Değerlendirilmesi
Title: Perception Scale for Child Development Professionals
Yazar(lar) : Ridvan KARABULUT , Enver TÜRKSOY , Asude ARSLAN , Şengül ULAŞ
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 128 - 144Özet

Bu çalışmada, çocuk gelişimi alanında çalışan çocuk gelişimcilerin meslek algılarını geçerli ve güvenilir olarak ölçmeye olanak tanıyacak bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. (ÇGMAÖ) Bu amaç doğrultusunda, karma yöntem desenlerinden “Sıralı Keşfedici Tasarım” yöntem deseni kullanılmıştır. Bu yönteme göre iki aşamalı bir yol izlenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında temel nitel araştırma yapısında olan ve görüşme ve alayazın taraması yapılmışilk bölüm ile ilgili madde havuzu oluşturulmuş ve taslak form elde edilmiştir. İkinci aşamasında ise hazırlanan taslak form çocuk gelişimi alanından mezun ve çalışan 218 kişiye uygulanmıştır. Ölçek geliştirmede Maximum Likehood Yöntemi kullanılmıştır. Döndürme yöntemi olarakta Direct oblimin kullanılmıştır. Başlangıçta 40 maddeden oluşan beş faktörlü olarak tasarlanan ölçek yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda 24 madde ve beş alt boyut olarak oluşmuştur. Ölçek güvenirlik değeri 0,873 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi yapılan ölçeğin beş boyutu toplam varyansın %53,273’ünü karşıladığı görülmektedir.bu durum Çocuk gelişimcilerin mesleki algılarının %53’ünün bu ölçek yardımıyla belirlenebileceğini göstermektedir. Bu bulgulardan yola çıkarak “Çocuk Gelişimci Meslek Algı Ölçeği” (ÇGÇAÖ) geçerli ve güvenilir ölçümler üreten bir ölçme aracı olduğu ve çocuk gelişmi alanında çalışan çocuk gelişimcilerin meslek algılarını ölçmek amacıyla kullanılabileceği söylenilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, Sıralı eşfedici karma desen, Meslek algısı.

Abstract

The purpose of this study is to determine the characteristics that make up the similarities and differences in the perceptions of child development professionals. The qualitative data were collected using an interview form. The quantitative data were collected using the “Perception Scale for Child Developmental Professionals” developed by the researchers. To this end, the study used an exploratory sequential mixed methods research design. This study aimed to develop a valid and reliable scale for the perceptions of child development professionals. The study was conducted in two phases. The first phase is basic qualitative research involving a literature search whereby an item pool was created and a draft form was developed. In the second phase, the draft form was applied to 218 people who had a degree and were working in the field of child development. The maximum likelihood method was used in scale development. Direct oblimin was used for rotation. The scale originally had 5 factors and 40 items. The final version of the scale consists of 24 items subsumed under 5 subscales. The reliability value of the scale was 0.873. According to the results of the exploratory factor analysis, the five subscales accounted for 53.273% of the total variance.

Keywords :Child development, Sequential exploratory mixed pattern, Professional perception.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2