IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Toplumsal Güvenliğin Sağlanmasında Önleyici Kolluğun Etkinliği Üzerine Kavramsal Bir Araştırma: Bursa İl Jandarma Örneği
Title: A Conceptual Research On The Effectıveness Of The Preventıve Law Enforcement Ensurıng Socıetal Securıty: The Example Of Bursa Provıncıal Gendarmarıe
Yazar(lar) : Hakan SÖNMEZ
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 179 - 206Özet

Genel kolluk birimleri olan Jandarma, Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatları, ülkemizde kuruluşlarından itibaren sivil ya da resmi üniforma ile sorumluluk bölgelerinde yaya ve motorlu devriyeler yoluyla kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedir. Kolluğun işlenmiş olan suçlara müdahale ederek suç veya suçluların açığa çıkartması görevleri olduğu gibi belki de temel görevinin, suç işlenmeden önce alınan veya alınacak olan tedbirlerin kusursuz bir şekilde uygulanması olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada; dünyadaki kolluk anlayışı, suç kavramı, devriyeler, Türkiye’deki Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk alanlarında 2015-2019 yılları arasında meydana gelen suç oranları ile önleyici kolluk devriyelerinin önemine ve arzu edilen seviyede zaman ayrılmasına, önleyici kolluk hizmetlerinde etkinliğin arttırılması gerektiği gibi hususlara değinilecektir. Bu kapsamda konuyla ilgili örnek olarak seçtiğimiz Bursa İl J. K. lığına bağlı birliklerce 2018- 2019 yıları arasında icra edilen önleyici kolluk devriyelerinin, çıkartılan toplam devriye miktarına oranları ile o yıllara ait meydana gelen suç oranları incelenmiştir. Çalışma sonucunda, çıkartılan önleyici kolluk devriyesi miktarı ile meydana gelen suç oranlarında artış veya azalış meydana gelip gelmediği, ayrıca önleyici kolluk devriyelerinin etkinliğinin arttırılması için çözüm ve öneriler tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Devriye Çeşitleri, Suç, Önleyici Kolluk, Toplumsal Güvenlik.

Abstract

Gendarmerie, Policeand Coast Guard Command organizations, whic hare general law enforcementunits, fulfill their duties given by law through pedestrianand motor patrols in çivil or official uniform sand responsibilit yareas since their establishment in ourcountry. It is possibleto say that th elawen forcement officers have the duty of exposing the crime orcriminalsby interfering withthe crimes committed, and perhapsits main duty is the perfect implementation of the measures taken or to be taken before the crime is committed. In this study; global law enforcement concept, the concept of crimes, patrols, the Gendarmerie General Command's are a of responsibility in Turkey 2015-2019 between the years of preventive poliçe patrol sand crime rates occurring in importanceto the desired level in the time allocated, will be touched on suchissues as the need to icrease the effectiveness of preventive policing. In this context, therates of preventive law enforcement patrols carried out between 2018 and 2019 by the unit saffiliated with Bursa Provincial Jurisdiction, which we selected as an example on the subject, and the crimerates of those years we reexamined. As a result of the study, it will be tried to determine whethert here is an increase or decrease in the crimeratesca used by theam ount of preventive law enforcement patrols remov edandal sotoincrease the effectiveness of preventive law enforcement patrols.

Keywords :Gendarmerie, Patrol Types, Crime, Preventive Law Enforcement, Social Security.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2