IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Uluslararası Askerî Örgütlerdeki Kültürel Farklılıkların Liderlik Üzerindeki Etkileri
Title: The Effects of Cultural Diversities on Leadership in International Military Organizations
Yazar(lar) : Alparslan ÖZKAN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 207 - 240Özet

Günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle birçok ülke çok uluslu organizasyonların içerisinde yer alma eğilimi göstermektedir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren organizasyonlara sıklıkla rastlanan örgütsel yapılar ise askerî örgütler olarak karşımıza çıkmaktadır. NATO ve BM bünyesinde bulunan uluslararası askerî örgütler, yapısı gereği ortak bir askerî kültüre sahip olsalar da farklı milletlere ait kültürel farklılıkların yaşandığı koşullarda görevlerini sürdürmektedirler. Farklı ülkelerde, coğrafi bölgelerde ve karargâh ve askerî birlik gibi ortamlarda, barışı destekleme ve insanî yardım benzeri yaşamsal riskler de içeren operasyonlarda yer alan kültürel farklılığa sahip askerler, ortak bir örgütsel amaç doğrultusunda birlikte hareket etmekteye çalışmaktadırlar. Söz konusu uluslararası askerî örgütler sahip oldukları ortak askerî kültürün de yardımıyla, görev alanlarında gerçekleştirdikleri liderlik uygulamalarıyla çok uluslu ortamlardaki kültürel farklılıkları başarıyla yönetebilmektedir. Diğer çok uluslu organizasyonlardan farklı olarak ortak paylaşımların daha fazla yaşanması, uluslararası askerî örgütlerde “kültürler arası bir köprü” oluşturarak, farklılıkları en aza indirme konusunda bir avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada, uluslararası askerî örgütlerdeki kültürel farklılıklar ve söz konusu farklılıkların liderlik uygulamalarına etkileri daha önce yapılan bilimsel araştırmalar ışığında ele alınacak ve uluslararası askerî örgütlerde görev yapan veya yapacak olan bireylere dikkat edilmesi gereken önemli hususlarda önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Farklılıklar, Uluslararası Askerî Örgütler, Liderlik, Çok Uluslu Organizasyonlar.

Abstract

Today, with the influence of globalization, many countries tend to take part in multinational organizations. Organizational structures, which are frequently encountered in organizations operating in the international area, appear as military organizations. Although international military organizations within NATO and the UN have a common military culture due to their nature, they carry out their duties under conditions in which cultural diversities belonging to different nations are experienced. In different countries, geographical regions and environments such as headquarters and military unions, soldiers with cultural diversities who take part in operations involving life risks such as peace support and humanitarian aid try to act together for a common organizational purpose. These international military organizations can successfully manage cultural diversities in multinational environments with the help of their common military culture and leadership practices in their fields of duty. Unlike other multinational organizations, more common sharing provides an advantage in minimizing differences by creating a "cross-cultural bridge" in international military organizations. In this study, cultural diversities in international military organizations and the effects of these diversities on leadership practices will be handled in the light of previous scientific researches and suggestions will be made to the individuals who still work or will work in international military organizations.

Keywords :Culture, Cultural Diversities, International Military Organizations, Leadership, Multinational Organizations.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2