IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Kurumsal İtibar Yönetiminde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Etkisi: İlişkisel Bir Analiz Çalışması
Title: The Effect of Corporate Social Responsibility Activities in Corporate Reputation Management: A Descriptive Analysis Study
Yazar(lar) : İlkay GÜLERYÜZ
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 241 - 266Özet

İşletmelerin topluma ve çevreye verdiği değeri göstermek amacıyla, toplumun beklentilerini dikkate alarak uyguladığı faaliyetler bütünü olarak bilinen kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), kurumsal itibar oluşturmada ve mevcut kurumsal itibar seviyesini yükseltmede gerekli görülmektedir. İşletmelerin faaliyet gösterdiği pazarda bulunan rakiplerinin önüne geçebilmek ve toplum gözünde fark yaratabilmek için KSS ve kurumsal itibar kavramları önemli rol oynamaktadır. Küreselleşme ve gelişen teknoloji sayesinde insanların bilgiye daha kolay ulaşabilmesi, toplumun işletmelerin yürüttüğü ticari ve sosyal faaliyetleri daha kolay takip edebilmelerine imkân vermektedir. Bu durum KSS ve kurumsal itibar kavramlarının önemini daha da artırmaktadır. Araştırmada literatür taramasının yanı sıra basın bültenleri ve sosyal medya da incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde KSS’nin tanımı, Türkiye’de ve dünyadaki tarihsel gelişimi ve faaliyet alanları ele alınmıştır. Ayrıca işletmeler tarafından uygulanan örnek KSS projelerine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise kurumsal itibar kavramı, süreci, ölçülmesi ve bu kavramı oluşturan faktörler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise literatürde KSS ve kurumsal itibar etkileşimini alt boyutları ile birlikte ölçen çalışmaların analizi yapılmıştır. Bu ölçümler sonucu elde edilmiş olan istatistiki veriler toplanarak son bölümde yorumlanmıştır. Sonuç olarak bu iki kavram arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu; KSS ve kurumsal itibar kavramlarının birbirinden olumlu olarak etkilendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, Kurumsal itibar, İtibar yönetimi.

Abstract

Corporate social responsibility (CSR), which is known as a set of activities carried out by taking into consideration the expectations of the society in order to show the value given to the society and the environment by the enterprises, is also a fact that is necessary in establishing corporate reputation and raising the current corporate reputation level. CSR and corporate reputation concepts play an important role in order to prevent competitors in the market in which businesses operate and to make a difference in the eyes of the society. Thanks to globalization and developing technology, people can access information more easily and enable the society to follow the commercial and social activities of enterprises more easily. This situation increases the importance of CSR and corporate reputation concepts. In addition to literature review, press releases and social media were also examined. In the first part of the study, the definition of CSR, historical development in the world and Turkey and business sectors were discussed. In addition, the sample CSR projects implemented. In the second part, the concept of corporate reputation, process, measurement and the factors that make up this concept are explained. In addition, the relationship between CSR and corporate reputation has been evaluated in the light of previous studies. As a result, it is determined that there is a positive relationship between these two concepts and the concepts of CSR and corporate reputation are positively affected from each other.

Keywords :Corporate social responsibility, Corporate reputation, Reputation management.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2