IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Kavram Karikatürü İle İlgili Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2007-2019)
Title: A Content Analysis Related to Theses About Concept Cartoons In Science Education: The Case of Turkey (2007-2019)
Yazar(lar) : Hayriye Nevin GENÇ
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13
Sayfa : 267 - 290Özet

Bu çalışmada, 2007-2019 yılları arasında Türkiye’de fen bilgisi eğitimi alanında yapılmış kavram karikatürüyle ilgili tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 37 yüksek lisans ve 2 doktora tezi incelemeye alınmıştır. Betimsel nitelikte yapılan bu çalışmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, tezlerin hangi yıllarda yapıldığı, sayfa sayıları, danışmanlarının unvanları, tez öğrencilerinin cinsiyetleri, lisansüstü tezlerin türü, araştırma modelleri, araştırma türleri, örneklem belirleme yöntemleri, örneklem büyüklükleri, örneklem düzeyleri, araştırma konuları, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri irdelenmiş ve elde edilen veriler sayısal hale dönüştürülerek on üç farklı konu başlığı altında gruplandırılmıştır. İncelenen tez sayısının ağırlıklı olarak 2017 ve 2019 yıllarında fazla olduğu, nicel araştırma yönteminin en fazla kullanıldığı, araştırma modeli olarak son test kontrol gruplu modelin çoğunlukla kullanıldığı, en fazla kavram karikatürleri destekli öğrenme yöntemi ve 5E öğrenme modeli konularında çalışmaların yapıldığı, veri toplama araçları olarak başarı testleri, mülakat ve tutum ölçeklerinin sıkça kullanıldığı, verilerin çözümlenmesinde ise t-testi başta olmak üzere çeşitli istatistiksel analizlerin kullanıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi eğitimi, İçerik analizi, Kavram karikatürü.

Abstract

In this study, it is aimed to investigate theses on the concept cartoons in science education in Turkey between the years 2007 and 2019. For this purpose, 37 master and 2 PhD theses were examined. In this descriptive study, document analysis technique was used. In analyzing the data, in which years the thesis was made, the number of pages, the titles of the advisors, the gender of the thesis students, the type of graduate theses, research models, research types, sample determination methods, sample sizes, sample levels, research subjects, data collection tools and data analysis methods were examined. The obtained data were converted to digital and grouped under thirteen different topics. It was determined that, the number of the theses was predominantly in 2017 and 2019, quantitative research method was mostly used, the last test and control group model was mostly used as a research model, concept cartoons method and 5E learning was mostly used, achievement tests, interview and attitude scales were used frequently as data collection tools, most of the statistical analyzes were used, especially t-test in the analysis of data.

Keywords :Science education, Content analysis, Concept cartoons.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2