IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Uluslararası Sınavlardaki Durumlarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
Title: Investigation of Teachers' Opinions on Status of Secondary School Students in International Assessment: The Case of Turkey
Yazar(lar) : Kübra BOZDAĞAN & Mehtap YILDIRIM
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14
Sayfa : 491 – 515



Özet

Bu çalışmada, fen bilimleri öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin uluslararası sınavlardaki durumlarına yönelik görüşleri, nitel paradigmanın benimsendiği betimsel araştırma yöntemiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Kartal ilçesindeki ortaokullarda görev yapan ve gönüllülük esasına göre çalışmaya katılan 100 fen bilimleri öğretmenine uygulanan görüş formu yardımıyla uluslararası sınavlara ilişkin görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca araştırmada bir devlet okulu, bir özel okul olmak üzere iki okulda görev yapan dört fen bilimleri öğretmeni ile yüz yüze yarı yapılandırılmış birer görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, katılımcıların çoğunun uluslararası PISA ve TIMSS sınavlarını duyduklarını ve öğrencilerin başarısının düşük olduğunu bildiklerini belirtmişlerdir. Diğer taraftan katılımcıların çoğu kendi sınavlarında fen okuryazarlığını önemseyen sorulara ve uluslararası sınav sorularına benzeyen sorulara yer verdiklerini söylemişlerdir. Türk öğrencilerinin uluslararası sınavlardaki fen başarısının düşük olmasının nedeni olarak katılımcılıların çoğunluğu, eğitimimizde sık sık meydana gelen sistem değişikliklerini göstermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Ortaokul öğrencileri, PISA sınavı, TIMSS sınavı, fen bilimleri öğretmeni

Abstract

In this study, the views of science teachers about case of secondary school students in international examinations are tried to be put forward through a descriptive research in which qualitative paradigm is adopted. For this purpose, in the 2017-2018 academic year, a view form developed by the researchers was applied to 100 science teachers who agreed to participate in a voluntary basis from secondary schools in Kartal district of Istanbul to learn their opinions and suggestions about international assessment. In addition, semi structured interviews were conducted with four science teachers selected among the hundred teachers. At the end of the study, most of the participants said that they had heard about international PISA and TIMSS assessment and they know that Turkish students have low success. As the reason for the low science achievement of Turkish students in international assessment, the majority of the participants showed system changes that occurred frequently in our education.

Keywords :Secondary school students, PISA, TIMSS, science teacher.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2