IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Sosyal Etkinlikler Modülüyle Öğrencilere Kazandırılan Değerler: Öğrenci Görüşleri
Title: Values Gained to Students through Social Activities Module: Student Views
Yazar(lar) : Sevda KOÇ AKRAN & Vildan YILDIZ
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14
Sayfa : 569 – 593Özet

Bu araştırmanın temel amacı, sosyal etkinlikler modülüyle öğrencilere kazandırılan değerleri öğrenci görüşleriyle belirlemektir. Olgubilim desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Mardin ilinin Derik ilçesine bağlı bir ilkokuldaki 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu için ilk olarak alan yazın taraması yapılmıştır. Sonra soru havuzu oluşturulmuştur. Soruların kolay, anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Hazırlanan bu soruların çalışma grubuna ve problem cümlesine uygunluğu konusunda eğitim programları ve öğretim anabilim dalından üç uzmanın, iki Türkçe öğretmeni ve dört sınıf öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. Formun son hali çalışma grubunda bulunan öğrencilere 10-15 dakika aralığında uygulanmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Ayrıca çalışmada doküman analizi yoluyla sosyal etkinliklerin gerçekleştiği öğrenme ortamlarının ve öğrenci çalışmaların fotoğraflarından alıntılar yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sosyal etkinlik modülünde yer alan etkinliklerle işbirliği içerisinde duygu ve düşüncelerini aktardıkları ve öğrenme süreci boyunca kullandıkları materyallerini paylaştıkları görülmüştür. Buna karşın etkinlikleri yaparken birçok kaynağı ve materyali bulmada problem yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, öğretim, modül, etkinlik, sosyal etkinlik modülü, değer.

Abstract

The main purpose of this research is to determine the values gained to the students through the social activities module, with the students' views. The study group of the study in which the phenomenology design was used consists of 4th grade students in a primary school in Derik District of Mardin Province in the 2019-2020 academic year. The semi-structured interview form developed by the researchers were be used as the data collection tool in the research. The literature was first scanned for the interview form. Then the question pool was created. Care has been taken to ensure that the questions are easy and understandable. Opinions of three experts from education programs and teaching department, two Turkish teachers and four classroom teachers were consulted regarding the suitability of these questions to the working group and the problem statement. Arrangements were made in line with the criticism and suggestions from experts. The final form of the form was applied to the students in the study group in 10-15 minutes. The data obtained from the interviews were analyzed by content analysis. In addition, in the study, citations were made from the photographs of the learning environments and student works where social activities take place through document analysis. As a result of the research, it was seen that the students shared their feelings and thoughts in cooperation with the activities in the social activity module and shared the materials they used during the learning process. However, it was concluded that they had problems in finding many resources and materials while doing the activities.

Keywords :Education, teaching, module, activity, social activity module, value.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2