IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Title: Determination of Candidate Science Teachers' Attitudes Towards Astronomy
Yazar(lar) : Yaprak YEŞİL ASANA & Semra BENZER
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14
Sayfa : 594 – 613Özet

Bu araştırma Fen Bilimleri öğretmen adaylarının astronomiye yönelik tutumlarını incelemek ve öğrenim seviyesi ile cinsiyet değişkenlerinin bu tutuma etkisini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmış ve 2017-2018 öğretim yılında 78 öğretmen adayı ile araştırma yürütülmüştür. İlköğretim 1. ve 2. sınıfta Hayat Bilgisi dersi, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta Fen Bilimleri dersi ve ortaöğretim 12. sınıfta Fizik dersi içeriğinde astronomi konuları yer almaktadır. Öğretmen adaylarının ilköğretimden itibaren tüm bu dersleri almalarına rağmen astronomiye yönelik olumlu tutumlarının istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin astronomiye yönelik tutum ve ilgilerinin artırılmasında en büyük görev Fen Bilimleri Öğretmenlerine düşmektedir. Fen Bilimleri Öğretmen adaylarının astronomiye yönelik tutumları doğrudan veya dolaylı bir şekilde öğrencilerinin tutumlarına da etki edebileceğinden dolayı bu konudaki tutumları büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada Fen Bilimleri öğretmen adaylarında, öğrenim seviyesi ve cinsiyet değişkenlerinin astronomiye yönelik tutuma etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca ilköğretimden itibaren aldıkları ve içeriğinde astronomi konularına yer verilen derslerin astronomiye yönelik tutumlarında beklenilen bir etkiyi göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Astronomi, Astronomi Eğitimi, Fen Bilimleri Öğretmen Adayı, Fen Eğitimi.

Abstract

This research was carried out to investigate the candidate science teacher' attitudes towards astronomy and to reveal the effect of education level and gender variables on this attitude. Screening model was used in the research and research was conducted with 78 candidate teachers in 2017-2018 academic year. The subjects of astronomy are included in the content of Life Science lesson in the first and second grades, Science lessons in the 3, 4, 5, 6, 7 and 8th grades and Physics lessons in the 12th grade in the secondary education. Although candidate teachers have taken all these courses since primary education, their positive attitude towards astronomy is not at the desired level. The greatest task of increasing students' attitudes and interests towards astronomy falls on Science Teachers. Science teachers 'attitudes towards astronomy are of great importance, as their attitudes towards astronomy can directly or indirectly affect their students' attitudes. In this study, it was determined that the level of education and gender variables did not have an effect on attitudes towards astronomy in candidate science teachers. In addition, it has been determined that the courses they take from primary education and include the subjects of astronomy do not show an expected effect on their attitudes towards astronomy.

Keywords :Astronomy, Astronomy Education, Candidate Science Teacher, Science Education.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2