IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Örgütsel Stres Kaynakları ve Yönetimi: Türkiye ve Rusya’dan Seçili Özel Sektör Çalışanları ile Nitel Bir Çalışma
Title: The Sources and Management of Organizational Stress: A Qualitative Study on Private Sector Employees Selected From Turkey and Russia
Yazar(lar) : Selin HİÇYILMAZ
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14
Sayfa : 670 – 707Özet

Çalışma yaşamı, çalışanlara işle ilgili deneyimler kazandırmasının yanında, her iş gününde yaşanan çeşitli duyguların birikimine de neden olmaktadır. Bu deneyimler sonucunda kişinin işe yönelik zihinsel ve duygusal olarak bir tutumu oluşmaktadır. İşe yönelik olumsuz birikimlerin söz konusu olması durumunda işinden ve işyerinden memnun olmayan mutsuz çalışanlar ortaya çıkmaktadır. Bireyin sağlığına etki eden ve iş-yaşam kalitesini etkileyen stres, günümüz çalışma ortamında varlığını gösteren ve mücadele edilen bir olgudur. Çalışmanın amacı, Türkiye ve Rusya’da beyaz yakalı özel sektör çalışanlarının örgütsel stres kaynaklarını araştırmak olup çalışanların stres yönetimine hâkimiyetlerini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda beşi Türkiye’de ve beşi de Rusya’da olmak üzere toplamda 10 özel sektör çalışanı ile görüşme sağlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları ile bulgular toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışılan ülkenin Rusya veya Türkiye olması stres hissini değiştirmemektedir. Stres hissi, bireylerin iş yerinde sık sık karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Katılımcılar, Selye’nin, Genel Uyum Sendromuna göre genellikle alarm aşamasındadır. Bu aşamada birey, stresi algılamakta ve stresle baş etme yöntemlerine başvurmaktadır. Görüşülen çalışanların cevapları ışığında, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal belirtilerin arasından en düşük belirtiler sosyal stres belirtilerine aittir. Fiziksel stres belirtisi ise çalışanlarda en sık görülen belirtilerdir. Çalışma, Türkiye ve Rusya’dan seçili beyaz yakalı özel sektör çalışanları üzerinde stres kaynakları ve yönetim şekillerini ele aldığı için yazına katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Stres, stresin aşamaları, örgütsel stres, örgütsel stres kaynakları, stres yönetimi.

Abstract

In addition to providing employees with work-related experiences, working life leads to the accumulation of various emotions experienced in each working day. As a result of these experiences, a person's mental and emotional attitude towards work is formed. Unhappy employees appear to be dissatisfied with their work and workplace, which is expected to have negative savings for work. Stress that affects a person’s health and quality of working life is a phenomenon that shows itself in today’s working environment that we struggle with. The purpose of the study is to investigate Turkey and organizational stress sources of private sector white-collar workers in Russia is to analyze their dominance in the management of employee stress. For this purpose, interviews with a total of 10 private sector employees has been achieved in Russia and Turkey. According to the findings it doesn’t change the feeling of the stress when the country changes; Russia or Turkey. Stress is a condition where individuals often come across at work. Participants are generally in the alarm stage of Selye's General Adaptation Syndrome. At this stage, the individual perceives stress and uses the methods of coping with stress. In the light of the responses of the interviewees, the lowest symptoms of physical, emotional, mental and social symptoms belong to social stress symptoms. Physical stress is the most common symptom among the employees. This work makes a contribution to literature in the meaning of studying about sources and management styles of same selected white-color workers from Russia and Turkey.

Keywords :Stress, stages of stress, organizational stress, organizational stress sources, stress management.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2