IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Beliren Yetişkinlik Döneminde Akılcı Olmayan İnançlar, Bilişsel Çarpıtmalar, Öz Yeterlilik ve İlişki Doyumunun İncelenmesi
Title: Investigation of Irrational Beliefs, Cognitive Distortions, Self-Efficacy, and Relationship Satisfaction in Emerging Adulthood
Yazar(lar) : Ece Emre MUEZZİN, Büşra YILMAZ, Muazzez Merve YÜKSEL
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Original Article
Baskı : Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19
Sayfa : 1 – 22Özet

Bu çalışmanın amacı beliren yetişkinlik döneminde akılcı olmayan inançlar, bilişsel çarpıtmalar ve öz yeterliliğin romantik ilişki doyumunu yordama durumunu araştırmaktır. Araştırma yöntemi olarak değişkenler arasında ilişkinin değerlendirebilmesi için nicel-ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen ve beliren yetişkinlik dönemini kapsayan 18-26 yaş arası 269 kadın, 124 erkek olmak üzere 393 katılımcı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği, Romantik İlişki Doyum Ölçeği, İlişkilerde Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği ve Romantik İlişkilerde Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet, ilişki süresi ve romantik ilişki durumu ile ilişki doyumu arasında istatistiksel anlamlı farklılaşma bulunamamıştır. Regresyon analiz sonuçlarına göre, öz yeterliliğin, yakınlıktan kaçınma, fiziksel yakınlık ve farklı düşünmenin romantik ilişki doyumunu yordadığı bulunmuştur. Bilişsel çarpıtmalar alt ölçeğinde yer alan beklentiler ve zihin okumanın romantik ilişki doyumunu yordamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak akılcı olmayan inançlar envanterinde bulunan aşırı beklentiler, sosyal zaman kullanımı, fiziksel yakınlık, zihin okuma ve cinsiyet farklılıklarının romantik ilişki doyumunu yordamadığı bulunmuştur. Araştırma sonuçları ilgili literatürle tartışılıp önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akılcı olmayan inançlar, beliren yetişkinlik, bilişsel çarpıtmalar, öz yeterlilik.

Abstract

This study aims to investigate the predictive status of irrational beliefs, cognitive distortions, and self-efficacy on romantic relationship satisfaction in emerging adulthood. As a research method, the quantitative-relational screening method was used to evaluate the relationship between the variables. The sample of the study consisted of a total of 393 participants, 269 female and 124 male, aged between 18-26 years, covering the emerging adulthood period, selected by criterion sampling method from purposive sampling techniques. Socio-Demographic Information Form, Irrational Beliefs in Romantic Relationships Scale, Romantic Relationship Satisfaction Scale, Cognitive Distortions in Relationships Scale, and Romantic Relationship Self-Efficacy Scale were used as data collection tools. As a result of the research, no statistically significant difference was found between gender, relationship duration, romantic relationship status, and relationship satisfaction. According to the regression analysis results, it was found that self-efficacy, avoidance of intimacy, physical intimacy, and divergent thinking predicted romantic relationship satisfaction. It was concluded that expectations and mind reading in the cognitive distortions subscale did not predict romantic relationship satisfaction. Finally, excessive expectations, social time use, physical intimacy, mind reading, and gender differences found in the irrational beliefs inventory were found not to predict romantic relationship satisfaction. The results of the research were discussed with the relevant literature and suggestions were made.

Keywords :Irrational beliefs, emerging adulthood, cognitive distortions, self-efficacy.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2