IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavram Haritası Destekli Çevre Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Title: Pre-Service Science Teachers’ Views on Concept Map-Supported Environmental Education
Yazar(lar) : Gülşah ORAK, Nezahat KANDEMİR
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Original Article
Baskı : Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19
Sayfa : 97 – 119Özet

Kavram haritaları, kavramları doğru ve anlamlı bir şekilde birbirine bağlayan öğretim materyalleridir. Öğrencilerin fen kavramlarını anlamlı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda öğretmenlerin öğrencilere kavramları öğretmesinde de yardımcı olmaktadır. Çalışmanın amacı, çevre bilimi dersinin yenilenebilir enerji kaynakları konuları kavram haritaları ile işlendikten sonra fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram haritaları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim gören 5 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çalışma nitel araştırmanın bir deseni olan olgu bilim yöntemi ile yürütülmüştür. Örneklem seçiminde amaçlı örneklem yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında çevre bilimi konularından olan yenilenebilir enerji kaynakları kavram haritaları ile desteklenerek anlatıldıktan sonra öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, kavram haritası destekli çevre bilimi hakkında öğretmen adayları olumlu düşüncelerinin olduğunu ifade etmişler, ileride meslek hayatlarında kavram haritalarını kullanacaklarını belirtmişlerdir. Ayrıca derse yönelik motivasyonlarının artmasıyla birlikte bazı bilişsel becerilerinde (gözlem yapma, sınıflama, çıkarım ve tahmin yapma, iletişim kurma, değişkenleri belirleme ve kontrol etme, verileri yorumlama) ve özellikle psikomotor becerilerinde (şekil yapma) gelişmeler olduğunu bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, kavram haritası, fen bilgisi öğretmen adayları.

Abstract

Concept maps are teaching materials that connect concepts in an accurate and meaningful way. Not only does it help students learn science concepts in a meaningful way, but it also helps teachers teach students concepts. The study aims to determine the views of pre-service science teachers about concept maps after the renewable energy sources topics of the environmental science courses were taught with concept maps. The research was conducted with 5 pre-service science teachers studying in the 3rd grade of science teaching at a state university in the spring semester of the 2018-2019 academic year. The study was conducted with the phenomenology method, which is a pattern of qualitative research. The criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods, was used in the sample selection. Within the scope of this study, after explaining renewable energy resources, which are one of the environmental science subjects, supported by concept maps, the opinions of the pre-servive teachers were taken. Data were obtained through semi-structured interviews. According to the results of the research, pre-service teachers expressed positive opinions about concept maps supporting environmental science and stated that they would use concept maps in their professional life in the future. In addition, with the increase in their motivation towards the lesson, they have improved some cognitive skills (observing, classifying, inferring and estimating, communicating, determining and controlling variables, interpreting data) and especially psychomotor skills (making shapes).

Keywords :Environmental education, concept map, pre-service science teachers.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2