IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Okul Öncesi Dönemde Anne ve Babaların Aile Katılım Çalışmalarına Katılım Düzeylerinin İncelenmesi
Title: Examınatıon Of Parents' Levels In Family Participation Studies In Preschool Period
Yazar(lar) : Volkan VAROL, Melis KILIÇ, Habibe YILMAZ ÇELİK, Merve GÜNEŞ, Miray VAROL
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Original Article
Baskı : Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19
Sayfa : 157 – 177Özet

Bu çalışma okul öncesi dönemde anne ve babaların aile katılım düzeylerini etkinlik bazında inceleyerek anne ve babaların hangi tür etkinliklere katılmayı tercih ettiklerini bulmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, anne ve babaların tercihlerinin eğitim seviyesi, çalıştıkları kurum türü, medeni durum ve okul türü değişkenlerine göre farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. Bu araştırmanın örneklemini, 48-72 aylık 65 çocuk ve 125 ebeveyn oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 2000 yılında Fantuzzo, Tighe, ve Childs tarafından hazırlanan ve 2003’te Gürşimşek tarafından Türkçeye çevrilen Aile Katılım Ölçeği (AKÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Bağımlı Örneklem t-testi, Bağımsız Örneklem t-testi ve ANOVA testleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar; annelerin eşlerinden daha fazla aile katılım etkinliklerine katıldığını ortaya koymaktadır. İlkokul mezunu olan anneler lisans mezunu olan annelerden daha fazla okul temelli etkinliklere katıldıklarını ifade etmişlerdir. Babaların aile katılım seviyelerinde eğitim seviyesine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca annelerin ve babaların çalıştıkları kurum türüne göre aile katılım ölçeğine verdikleri cevaplar incelendiğinde, babaların aile katılım çalışmalarına dahil olma düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmaz iken, kamu kurumunda çalışan annelerin, çalışmayan annelere göre daha az katılım gösterdikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul-aile iş birliği, Aile katılımı, Okul öncesi eğitimi.

Abstract

This study aims to find out what kind of activities parents prefer to participate in by examining the level of family participation of parents in the preschool period on an activity basis. In addition, it was also examined whether the preferences of the parents differ ac-cording to the variables of education level, type of institution they work, marital status and school type. The sample of this study consists of 65 children aged 48-72 months and 125 parents. As a data collection tool, the Family Involvement Questionnaire (FIQ), which was prepared by Fantuzzo et al. in 2000 and translated into Turkish by Gürşimşek in 2003, was used. SPSS program was used in the analysis of the data. Research questions were answered with paired sample t-test, independent sample t-test and ANOVA tests. According to the results obtained; mothers indicate that they participate in family involvement activities more than their spouses. Mothers who graduated from primary school stated that they participated in school-based activities more than mothers with undergraduate degrees. There is no significant difference in fathers' family participation levels according to education level. In addition, when the answers given by the mothers and fathers to the family participation scale were examined according to the type of institution they work, it was found that while there was no significant difference between the fathers' involvement in family participation studies, it was determined that the mothers working in the government institution showed less participation than the mothers who did not work.

Keywords :School-family cooperation, Family involment, Pre-school education.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2