IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Yetişkinlerde Fonksiyonel Olmayan Tutumların ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Depresyonla İlişkisinin İncelenmesi
Title: Investigation of the Relationship of Dysfunctional Attitudes and Negative Automatic Thoughts with Depression in Adults
Yazar(lar) : Özge SARICA ACARÖZ, Serdal IŞIKTAŞ
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Original Article
Baskı : Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19
Sayfa : 311 – 331Özet

Bu çalışmanın amacı, yetişkinlerde fonksiyonel/işlevsel olmayan tutumların ve olumsuz otomatik düşüncelerin depresyon üzerindeki ilişkisini belirlemektir. İlişkisel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmaya 18 yaş üstü 147 kadın ve 53 erkek olmak üzere toplam 200 kişi katılmıştır. Veriler uygun örnekleme ile toplanmıştır. Araştırmada Olumsuz Otomatik Düşünce Ölçeği (OOD), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve İşlevsel Olmayan Tutum Ölçeği’nin Kısaltılmış Türkçe Versiyonu (DAS-R-TR) kullanılmıştır. Demografik değişkenler arasındaki farklılıklar Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri ile incelenirken, değişkenler arasındaki ilişkiler Spearman korelasyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Bulgulara göre cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre depresyon, işlevsel olmayan tutumlar ve olumsuz otomatik düşünceler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ailede ruhsal hastalık öyküsü değişkenine göre depresyon ile olumsuz otomatik düşünceler arasında anlamlı fark bulunmuştur. İlişkisel analiz sonuçlarına göre depresyon, olumsuz otomatik düşünceler ve işlevsel olmayan tutumlar arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre, olumsuz otomatik düşüncelerin ve işlevsel olmayan tutumların yetişkinlerde depresyon ile ilişkisi olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel (işlevsel) olmayan tutumlar, Depresyon, Olumsuz otomatik düşünceler.

Abstract

This study aimed to determine the relationship between functional/dysfunctional attitudes and negative automatic thoughts on depression in adults A total of 200 people, 147 women and 53 men over 18 participated in the study, which was conducted using the relational survey model. The data were collected by convenient sampling. In the study, the Negative Automatic Thought Scale (NATs), the Beck Depression Inventory (BDI), and the Shortened Turkish Version of the Dysfunctional Attitudes Scale (DAS-R-TR) were used. Differences between demographic variables were analyzed using Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests, while the relationships between variables were analyzed using Spearman correlation analysis. According to the findings, no significant differences was found between depression, dysfunctional attitudes, and negative automatic thoughts according to gender and age variables. A significant difference was found between depression and negative automatic thoughts according to a family history of mental illness. According to the relational analysis results, a positive and significant relationship was found between depression, negative automatic thoughts, and dysfunctional attitudes. According to this result, negative automatic thoughts and dysfunctional attitudes were found to be associated with depression in adults.

Keywords :Dysfunctional attitudes, Depression, Negative automatic thoughts.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2