IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Türkiye’de 2000-2021 Yılları Arasında Tamamlanmış Okul Öncesi Dönemi Kapsayan Psikolojik Dayanıklılık Konulu Tezlerin İncelenmesi
Title: Investigation of Theses on Resiliency Covering the Preschool Period Completed Between 2000-2021 in Turkey
Yazar(lar) : Hülya GÜLAY OGELMAN, Selay AKDOĞAN
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Original Article
Baskı : Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19
Sayfa : 332 – 366Özet

Araştırmanın amacı, Türkiye’de 2000-2021 yılları arasında tamamlanan ve okul öncesi dönemi kapsayan psikolojik dayanıklılık konulu tezleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nden elde edilen 27 yüksek lisans tezi, 5 doktora tezi ve 1 tıpta uzmanlık tezi olmak üzere toplam 33 tezden oluşturmaktadır. Bulgulara göre, yüksek lisans düzeyinde ilk tezin 2013 yılında, doktora düzeyinde 2016 ve tıpta uzmanlık düzeyinde ise 2019 yılında tamamlanmıştır. Örneklem grubu açısından yüksek lisans tezlerinde en çok okul öncesi dönem çocuğu olan annelerle, doktora tezlerinde okul öncesi dönem çocuklarıyla çalışıldığı, tıpta uzmanlık tezinde de okul öncesi dönem çocuğu olan annelerle çalışıldığı belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarıyla ilgili yapılmış bir teze rastlanılmamıştır. Yüksek lisans tezlerinin önemli bir bölümü Türkiye genelinde, doktora tezleri ile tıpta uzmanlık tezi İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracı sayısı açısından, yüksek lisans tezlerinin bir ile altı; doktora tezlerinin bir ile dokuz arasında farklılık gösterebildiği; tıpta uzmanlık tezinde sekiz ölçme aracının kullanıldığı görülmektedir. Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık düzeylerinde en çok tercih edilen araştırma yaklaşımının nicel, en az tercih edilen araştırma yaklaşımlarının karma ve nitel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konu ile ilgili tezlerin anahtar kelimeler açısından dağılımına bakıldığında, yedi anahtar kelime kullanıldığı, en sık tercih edilen kelimenin psikolojik dayanıklılık olduğu, tezlerin veri toplama zaman aralıklarına göre dağılımına bakıldığında ise 33 tezin kesitsel desende hazırlandığı, boylamsal bir çalışmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tezlerin konu dağılımlarına bakıldığında ise postpartum depresyon ve öz şefkat, iki tezin psikolojik dayanıklılık konu başlığında olduğu, diğer tezlerin ise konu ve değişken açısından çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik dayanıklılık, okul öncesi dönem, lisansüstü tezler.

Abstract

The research aims to examine the theses on psychological resilience completed between 2000-2021 in Turkey and covering the preschool period. The sample group of the study consists of a total of 33 theses, including 27 master’s theses, five doctoral theses and one medical specialty thesis obtained from the National Thesis Center of the Council of Higher Education (YÖK). According to the findings, the first thesis at the master’s level was completed in 2013, at the doctoral level in 2016, and at the medical specialty level in 2019. In terms of the sample group, it was determined that mothers with preschool children were mostly studied in master’s theses, preschool children were mostly studied in doctoral theses, and mothers with preschool children were mostly studied in medical specialty thesis. No thesis on preservice preschool teachers was found. A significant number of master’s theses were conducted throughout Turkey, while doctoral theses and medical specialty theses were conducted in Istanbul. In terms of the number of measurement tools, no master’s thesis was found to be related to pre-service preschool teachers. A significant portion of master’s theses were conducted in Turkey, while doctoral theses and medical specialization theses were conducted in Istanbul. In terms of the number of measurement tools, it is seen that master’s theses may vary between one and six; doctoral theses may vary between one and nine; and eight measurement tools were used in the medical specialty thesis. It was concluded that the most preferred research approach at master’s, doctoral and medical specialty levels was quantitative, while the least preferred research approaches were mixed and qualitative. When the distribution of the theses on the subject in terms of keywords is examined, it is seen that seven keywords are used, and the most frequently preferred word is psychological resilience. When the distribution of the theses according to the time of data collection was analyzed, it was concluded that 33 theses were prepared in cross-sectional design and there was no longitudinal study. Considering the subject distribution of the theses, it was determined that postpartum depression and self-compassion, two theses were on the subject of psychological resilience, and the other theses varied in terms of subject and variable.

Keywords :Psychological resiliency, preschool period, graduate theses.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2