IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Ekolojik İkilemler Hakkındaki Tutumların Sosyal Baskınlık Yönelimi ile İlişkisinin Araştırılması
Title: Examination of Relation of Attitudes Regarding Ecological Dilemmas With Social Dominance Orientation
Yazar(lar) : Sultan OKUMUŞOĞLU
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Ampirik
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 129-140Özet

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal baskınlık yönelimi ile ekolojik ikilemlere ilişkin tutumlarının ilişkisinin araştırılmasıdır. Aynı zamanda cinsiyet, ekonomik statü ve anne eğitim düzeyine göre gruplar arasındaki sosyal baskınlık yönelimi ile ekolojik ikilemlere yönelik tutumlar açısından farklılıkların araştırılması çalışmanın diğer amaçlarıdır. Veri toplamada Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği (SBY) ve Ekolojik İkilemler Tutum Ölçeği (EİÖ) kullanılmıştır. Katılımcılar İzmir’de yaşayan, çeşitli üniversitelerde eğitim gören 100 üniversite öğrencisidir. Bulgulara göre kadınlar daha düşük SBY ortalamaları ile erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaşmıştır. Ekonomik durum ve anne eğitimi değişkenleri açısından gruplar arasında SBY ve EİÖ puanları açısından anlamlı farklılıklar saptanamamıştır. Sosyal baskınlık yönelimi, EİO puanlarına ait varyansın %31’ini açıklamış, ekolojik ikilemlere ilişkin tutumların en iyi yordayıcısı olarak belirmiştir. Sosyal baskınlık yönelimi ile ekolojik ikilemlere ilişkin olumlu tutumların negatif korelasyonu saptanmıştır. Bulgu, sosyal baskınlık yöneliminde yükseliş ile ekolojik ikilemlere yönelik olumlu tutumların düşüklüğü ya da tam tersi şeklinde bir ilişkiye işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik ikilemler, Sosyal baskınlık yönelimi, Üniversite öğrencileri, Tutumlar

Abstract

The aim of this study is examination of the relationship between social dominance orientation and attitudes towards ecological dilemmas of university students. Also examination of differences of attitudes towards ecological dilemmas and social dominance orientation levels of students with their gender, economic status, and mother’s education level are other secondary aims of the presented study. Social Dominance Orientation Scale (SDO) and Ecological Dilemmas Scale (EDS) were used for data collection. Participants were 100 university students from various universities who lived at İzmir. According to findings females differed significantly with lower SDO mean scores than males. No differences were found among groups, regarding economic status and mother’s education variables, in terms of SDO scores and EDS scores. Social dominance orientation scores were appeared as best predictor of the EDS scores and %31variance of attitudes towards ecological dilemmas were explained by SDO mean scores. Social dominance orientation and positive attitudes regarding ecological dilemmas were correlated negatively. Finding points out a relation where social dominance orientation tend to be higher, positive attitudes regarding ecological dilemmas tend to be lower or vice versa.

Keywords :Ecological dilemmas, Social dominance orientation, University students, Attitudes

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2