IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi
Title: Investigation of Perceived Social Support Levels and Communication Skills of Students in Guidance and Psychological Counseling Department
Yazar(lar) : Seda Türköz, Beliz Köroğlu, F. Sülen Şahin Kıralp
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 141-158Özet

Çalışmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören RPD öğrencilerinin çok boyutlu sosyal destek algıları ile iletişim beceri düzeylerinin incelenmesidir. İlişkisel tarama şeklinde planlanan araştırmanın örneklemini, KKTC’de özel bir üniversitede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) bölümünde öğrenim gören 310 (163 kadın, 147 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Katılımcıların %48,4’ü 1. Sınıf, %51,6’sı 4. Sınıfta eğitim gören öğrencilerdir. Her bir katılımcıya sosyal destek algısının ölçülebilmesi amacıyla Eker ve Arkar’ın (1995) Türkçeye uyarladıkları “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, bireylerin iletişim becerilerinin değerlendirilebilmesi için Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Envanteri” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde gruplar arasında farkın olup olmadığını belirlemek için ikili değişkenler için “t” testi, ikiden fazla değişkenler için ise “F” testi uygulanmıştır. Değişkenler arasında belirlenen anlamlı farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için “Scheffe” anlamlılık testi” uygulanmıştır. Gençlerin algılanan sosyal destek ve iletişim düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konulmasında Pearson Momentler Çarpımı korelasyon tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında öğrencilerin ailelerinden [t(308)=7.85, p <.05] algıladıkları sosyal desteğin 4. sınıflar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca algılanılan sosyal destek ve iletişim becerileri arasında düşük düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu görülmüştür (r=0.162, p<.05).

Anahtar Kelimeler: İletişim becerileri, psikolojik danışma ve rehberlik, algılanılan sosyal destek.

Abstract

The purpose of this study is to examine the levels of perceived social support and communication skills that students in the consulting department. The research was carried out in the form of a relational screening model. The sample consisted of Psychological Counseling and Guidance (RPD) students who were trained at a private university in the TRNC (n = 310, 163 female, 147 male). 48,4% of the participants were in the 1st class, 51,6% were in the 4th class. "Multidimensional Perceived Social Support Scale" was applied in order to measure the perception of social support of each participant. In addition, "Communication Skills Inventory" has been applied in order to evaluate the communication skills of individuals. In the analysis of the data, "t" test for binary variables and "F" test for double variables were used to determine whether there was any difference between the groups. The "Scheffe" significance test was applied to determine the groups from which the significant differences between variables are derived. Pearson Moment Correlation technique was used to determine the relationship between perceived social support and communication levels of students.The findings from the research showed that there was a low positive correlation between perceived social support and communication skills (r = 0.162, p <.05). Overall, the communication skills of the students participating in the research and the social support points they perceived were found to be high.

Keywords :Communication skills, psychological counseling and guidance, percieved social support

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2