IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Obeziteli Ergenlerde Beden Ağırlığına İlişkin Alay Edilmenin Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Diyete İlişkin Tutumlar ile İlişkisi
Title: The Relation of Weight Based Teasing With Physical Activity Level and Diet Related Attitudes In Adolescents With Obesity
Yazar(lar) : Sultan OKUMUŞOĞLU
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 195-208Özet

Bu çalışmada kilo azaltma amacıyla diyet yapan obeziteli ergenlerde beden ağırlığına dayalı alaylara hedef olmanın, fiziksel aktivite düzeyi ve diyet tedavisine uymaya yönelik tutumlar ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Katılımcılar diyet yapan 92 obeziteli lise öğrencisidir (yaş X̅= 16.05, S=0.99; 73 kadın ve 19 erkek). Veri Diyete İlişkin Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği ve kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir. Korelasyon analizlerine göre beden ağırlığı ilişkili alay edilmenin, fiziksel aktivite ile negatif yönde, diyete ilişkin fonksiyonel olmayan bilişler ile pozitif yönde ilişkisi vardır. Diyete ilişkin fonksiyonel olmayan tutumlar açısından ve fiziksel aktivite düzeyleri açısından beden ağırlığı temelinde alay edilme bildiren ve bildirmeyen gruplar arasında anlamlı biçimde farklılaşma saptanmıştır. Beden ağırlığı temelli damgalanma deneyimi bildiren grup, fiziksel aktivite açısından daha düşük, diyete ilişkin fonksiyonel olmayan tutumlar açısından daha yüksek ortalamalarla farklılaşmıştır. Kilo temelinde alay-damgalama, diyet yapan obeziteli lise öğrencilerinde fiziksel aktiviteden kaçınmaya ve diyete uyumla ilişkili işlevsel olmayan tutumlara yol açan önemli faktörlerden biri gibi görünmektedir. Bulgular beden ağırlığı temelindeki damgalamayı zararlı psikolojik ve davranışsal sonuçlarla ilişkilendiren literatürle paraleldir. Sağlık politikalarının beden ağırlığı ilişkili önyargıları ve damgalamayı da kapsayan müdahale planları içermesinin gerekliliği açıktır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Kilo temelli damgalanma, Fiziksel aktivite düzeyi, Diyete ilişkin işlevsel olmayan tutumlar, Ergenlik.

Abstract

In this study examination of the relationship of being target of weight based teasing with physical activity level and dysfunctional attitudes regarding diet compliance in a group of dieting adolescents was aimed. Participants are 92 dieting adolescents with obesity (age X̅= 16.05, SD=0.99; 73 females and 19 males high school students). Data handled through Diet Related Dysfunctional Attitudes Scale and personal information scale. According to correlation analysis, weight related teasing correlated negatively with physical activity level and correlated positively with dysfunctional attitudes related with diet. Significant differences regarding diet related dysfunctional attitudes and also regarding physical activity level between groups who informed weight based teasing and who did not was determined. The group who informed weight based stigmatization experience differed with significantly lower physical activity level means and higher diet related dysfunctional attitudes means. Weight based stigmatization-teasing seems as one of the important factors which leads to avoidance from physical activity and dysfunctional diet attitudes among dieting high school students with obesity. Findings of the present study are parallel with the literature which relate weight based stigmatization with negative consequences as adverse psychological and behavioral results. It is clear that health policies should include intervention plans targeting weight bias and stigma.

Keywords :Obesity, Weight based stigmatization, Physical activity level, Diet related dysfunctional attitudes, adolescence

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2