IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Çocuk, Anne ve Öğretmenlerin Oyun ve Oyuncakla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Title: A Comparative Analysis of Children’s, Mothers’ and Teachers’ Views About Play and Toys
Yazar(lar) : Azize UMMANEL
Kategori : Education
Türü : Ampirik
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 222-241Özet

Çocuğun en önemli işi olarak kabul edilen oyun çocuklar tarafından doğal bir uğraş olarak nitelendirilebilirken, çocukların yaşamlarında önemli bir yeri olan ebeveynler ve öğretmenler tarafından farklı şekilde algılanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı çocuk, anne ve öğretmenlerin oyun ve oyuncaklarla ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmaya 11 çocuk, yedi anne ve dokuz okul öncesi öğretmeni katılmış; çocuklara dokuz, yetişkinlere ise 13 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları yöneltilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Bulgular göstermektedir ki çocuklar ve anneler oyunu hayal gücünün bir ürünü olarak görmekte ve oyunu hayal gücünden ayrı düşünmemektedirler. Tüm katılımcılar oyunun önemi ve gerekliliği konusunda sosyal becerilerin kazanılmasına dikkat çekmişlerdir. Oyun ve oyuncaklarda bulunması gereken özellikler hakkındaki görüşler incelendiğinde çocukların oyuncakların farklı özelliklerine değindiklerini; anne ve öğretmenlerin ise benzer cevaplar vererek oyun ve oyuncakların güvenli, yaşa ve gelişime uygun, sosyal becerilerin kazanılmasına yardımcı ve eğlenceli olması gerektiği üzerinde durdukları görülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda annelerin gözlemlerine, öğretmenlerin sahip oldukları teorik bilgiye, çocukların ise deneyimlerine dayalı cevaplar verdikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Oyun, oyuncak, çocuk, anne, öğretmen, görüş.

Abstract

Play, which may be described as a natural occupation by the child, may be perceived differently by parents and teachers. The purpose of the current study is to explore children’s, mothers’ and teachers’ views about play and toys. The study was conducted on eleven children, seven mothers and nine pre-school teachers. Qualitative interviewing is employed as the primary method of data gathering. The results of the study demonstrate that children and mothers perceive play as a product of imagination and cannot think of play as being separate from imagination. All participants drew attention to gaining social skills regarding the importance and necessity of play. Additionally, children mentioned different characteristics of play and toys; mothers and teachers provided similar answers, emphasizing that play and toys should be safe, appropriate for the child’s age and development, help children gain social skills and be fun. In conclusion, it can be argued that the mothers’ responses were based on their observations while the teachers’ responses were based on their theoretical knowledge, and the children’s responses were based on their personal experiences.

Keywords :Play, toy, children, mother, teacher, views.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2