IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Akıl Hastası Kimliğine Yönelik Tutumları
Title: University Students’ Attitudes Towards Mentally Ill Identity
Yazar(lar) : Sultan OKUMUŞOĞLU
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6
Sayfa : 278-296Özet

Psikolojik problemleri olanların etiketlenmesi ve damgalanması, insanların hayatlarının birçok alanını olumsuz etkilemektedir; örneğin yardım arama davranışlarının engellenmesi, tedavi sonrası topluma entegrasyonlarının zorlaşması, damganın içselleştirilmesi ve toplum temelli tedavilerin başarısının bozulması gibi. Var olan tutumların belirlenmesi ilişkili faktörler hakkında değerli bilgi sağlayacağından bu çalışmada “akıl hastası” kimliğine yönelik tutumların araştırılması amaçlanmıştır. Tutumların ölçülmesinde, Şehitoğlu (1988) tarafından geliştirilmiş olan, tutumları ‘gereksinen sosyal mesafe’ aracılığıyla ölçmeyi hedefleyen ölçek kullanılmıştır. Katılımcılar, 149 üniversite öğrencisidir ve 94’ü kadındır. Gereksinen sosyal mesafe kriterine göre, en çok reddedilen durumlar (beşli likert üzerinde puanlaması≥3 olan maddelere göre) şöyledir: “Bir yakınının bu kişiyle evlenmesi” (%33,6), “bu kişiyle işyerinde aynı odada çalışmak” (%30,9), “apartmanda kapı komşusu” (%29,5), “müstakil evlerde yan yana komşu” (%26,2) olmak, “şehir içi otobüste yan yana” (%23,6), ve “şehirlerarası yolculukta yakın koltuklarda” (%12,1) oturmak. "Yakın sosyal durumlar" için %12,1 ile %33,6 arasındaki oranlarda, orta düzey ve üzerinde sosyal mesafe ihtiyacı saptanmıştır. Diğer yandan 1 ile 5 arasında puanlanan beşli likert tipi derecelendirme gözönüne alındığında, "hiç rahatsız etmez" seçeneği dışındaki, yani birin üzerinde puanlanan tüm seçeneklerin tamamen önyargısız ve ayrımcılıktan uzak olarak kabul edilemeyeceği açıktır. Bulguların 29 yıl önce aynı ölçekle ölçülmüş tutumlarla karşılaştırılması, yakın durumlarda daha fazla sosyal mesafe gereksiniminin günümüzde de geçerli olduğunu hatta bugünkü oranların çok daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Tutumlardaki bu olumsuz yöndeki yükselişin sebeplerinin araştırılması psikolojik problemleri olan bireylere yönelik etiketleme ve damgalamanın azaltılması çabalarına potansiyel katkıları bakımından önemlidir. Farkındalık yoluyla olumlu tutumlara yol açma potansiyeli, tutum araştırmalarının önemini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tutum, Akıl hastalığı, Sosyal mesafe, Tutum ölçeği.

Abstract

Labeling and stigmatization are negatively effecting multiple areas of individuals life who has psychological problems; for example by creating barriers in terms of getting professional help, integrating back to society, through internalization of stigma, and ruining the success of deinstitutionalization efforts. Since investigation of existing attitudes will provide valuable information about related factors, the aim of this study is investigation of attitudes towards "mentally ill" identity. The scale which was developed by Şehitoğlu (1988) to measure attitudes towards mentally ill through ‘required social distance’ has been used for measuring attitudes. Participants are 149 university students and 94 of them are women. According to required social distance criteria, following items are most rejected (items with scores≥3 on 5 point likert); "marriage of someone close with mentioned former patient" %33,6, "sitting next door at same apartment" (%29,5), "working in same office room" (%30,9), "sitting side by side at bus" (%23,6), "living side by side houses" (%26,2), "sitting next to him at a long bus journey" (%12,1). For certain “intimate situations" participants' range whose scores were moderate to high is between %12, 1 and %33, 6. On the other hand regarding 5 point likert (1-5) type rating, it’s clear that none of the answers except “doesn’t disturb me at all” can be accepted as completely indiscriminative and unprejudiced. Comparison of the results with the findings of the study that performed 29 years ago with the same scale revealed even more social distance requirement than the amount needed previously for intimate items. Reasons of this negative rise in terms of mentioned attitudes needs clarification by future research because of its potential contributions to efforts for reduction of stigmatization and labeling towards individuals with psychological problems. Potential to lead more positive attitudes towards mentally ill through awareness is increasing the importance of attitude studies.

Keywords :Attitudes, Mental illness, Social distance, Attitude scale.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2