IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi
Title: The Identification of Preservice Teachers’ Level of Computer Competency and Their Perception of Technology Use in Teaching
Yazar(lar) : MUHAMMET YILMAZ
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Ampirik
Baskı : Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1
Sayfa : 105-121Özet

Günümüzde çok hızlı gelişim gösteren bilişim teknolojilerin eğitim sürecinde etkin kullanılması, eğitim-öğretim etkinliklerinin daha verimli hale getirilmesi açısından çok önemlidir. Bilişim Teknolojileri, 2005 yılından beri yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı eğitim sistemimizde öğretmenlerin, öğrencinin öğrenmesine rehberlik etmesindeki en önemli yardımcısıdır. Bu çalışma öğretmen adaylarının teknolojiye karşı tutumlarını ve bilişim teknolojileri konusunda kendilerini ne kadar yeterli gördüklerini farklı değişkenler açısından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada TINMAZ (2004) tarafından geliştirilen Teknoloji Algı Ölçeği (T.A.Ö.) ve Algılanan Bilgisayar Yeterlilik Ölçeği (A.B.Y.Ö.) kullanılmıştır. Çalışmada dört adet bağımsız değişken (cinsiyet, sınıf düzeyi, bilgisayara sahip olma, internete sahip olma) ve iki adet bağımlı değişken (algılanan bilgisayar yeterlilik düzeyi ve teknolojik algı) bulunmaktadır. Çalışma 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 1. ve 2. öğretimde okuyan toplam 360 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının kendilerini bilgisayar yeterliliği bakımından orta düzeyde gördükleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının yeterli düzeyde olduğu gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının çoğunda, bilgisayar yeterlilik ortalaması yüksek çıkanların, teknolojik algı ortalamaları da yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilişim teknolojileri, eğitimde teknoloji, öğretmen adayı, bilgisayar yeterlilik

Abstract

The effective use of information technologies in the process of teaching, which have improved rapidly nowadays, is very important for making the education activities more efficient. Information Technologies are the most important helpers of teachers in guiding the learning of students in our education system from 2005 which is basically taken  of the constructivist approach. This study was done to identify the attitudes of preservice teachers toward technology and to identify how competent they find themselves in information technologies with regard to different variables. Technology Perception Scale (TPS) and Perceived Computer Competency Scale (PCCS) developed by TINMAZ (2004) were used in the study. There were four independent variables (gender, class level, possessing a computer, possessing internet) and two dependent variable (perceived computer competency level  and technology perception) in this study. The study was applied to 360 students studying at the morning and evening classes of Classroom Teaching in Mersin University. As the result of the study, it was revealed that preservice teachers find themselves in a moderate level in terms of computer competency. It was also observed that preservice teachers’ perception of technology use in teaching was in an adequate level. As for most of the preservice teachers, the ones whose computer competency average was high had also high average of technology perception.

Keywords :Information technologies, technology in teaching, preservice teacher, technology perception, computer competency.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2