IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Açık ve Uzaktan Türkçe Öğrenenlerde Etkileşim: Eşzamansız İletişimde Öğretim Diyalogları
Title: Interaction in Open and Distant Turkish Learners: Teaching Dialogues in Nonsynchronous Communication
Yazar(lar) : Hülya PİLANCI
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 75-90Özet

Açık ve uzaktan öğrenme, iletişim teknolojileri desteği ile zaman ve mekân esnekliği sağlayan, ön koşul ve sınırlamaları ortadan kaldıran, kendi kendine öğrenmeye dayanan yenilikçi bir eğitim sistemidir. Günümüzde açık ve uzaktan öğrenmenin en fazla kullanıldığı alanlardan biri de dil öğretimidir ve son yıllarda yabancılara Türkçe öğretiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Etkileşim, açık ve uzaktan öğrenimin kilit bileşenlerinden biridir ve bilgiyi yapılandırmada oldukça önemli bir yeri vardır. Moore (1993) tarafından geliştirilen Transaksiyonel Uzaklık kuramına göre uzaktan eğitim ortamlarında uzaklık olarak algılanan unsur coğrafi bir uzaklık değil, psikolojik ve iletişimsel bir boşluktur. Kuramın temel varsayımına göre, açık ve uzaktan öğrenme programlarında diyaloğun artırılmasıyla, etkileşim artacak; uzaklık azaltılabilecektir. Öğretim Diyaloğu Kuramı “Öğretim bir diyalogtur.” varsayımına dayanmaktadır. Gorsky ve Caspi’nin sunduğu kavramsal modele göre, diyalog içsel ve dışsal olmak olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dışsal diyalog; sosyal ve konu odaklı olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır. Dışsal diyalog, bireyler arası etkileşimi ifade etmektedir dolayısıyla kaynağı insandır. Dışsal diyalog genellikle öğrenenin, öğretici ve/veya diğer öğrenenlerle etkileşime girmesiyle oluşur ve açık ve uzaktan öğrenmede, iletişim teknolojileri aracılığıyla, eşzamanlı ve eşzamansız iletişimle gerçekleşir. Tartışma panoları, mesajlar, sosyal ağlar dışsal diyalog ortamları olarak sıralanabilir. Dışsal diyaloğun alt gruplarından olan sosyal amaçlı diyalog, öğrenenlerin kendilerini sosyal ve duygusal olarak yansıttıkları söylemsel ilişkilerdir. Açık ve uzaktan dil öğretim programlarında bu süreç bilgi, kültür gibi unsurları aktarması açısından işlevseldir. Konu odaklı dışsal diyaloglar ise öğreticilerin ve öğrenenlerin, öğrenilen konu üzerinde sözsel bir etkileşime girmesidir ki öğrenilen dilin gelişmesinde önemli bir etkisi vardır. Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenme sistemlerinin eşzamansız iletişim ortamlarındaki konu odaklı ve sosyal amaçlı diyaloglar, tarama modeli ile ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Açık ve uzaktan Türkçe öğrenme, eşzamansız iletişim, etkileşim, öğretim diyalogları

Abstract

Open and distance learning is an innovative, self-paced learning system that provides time and space flexibility with support for communication technologies and removes prerequisites and limitations. One of the most commonly used areas of open and distance learning today is language teaching, and in recent years it has started to be used in teaching Turkish to foreigners. Interaction is one of the key components of open and distance learning (Boyle and Wambach, 2001) and has a significant role in constructing knowledge. According to the theory of Transactional Distance developed by Moore (1993), the perception of distance in distance learning environments is not a geographical distance but a psychological and communicative gap. According to the basic assumption of the theory, by increasing dialogue in open and distance learning programs, interaction can be increased and distance can be reduced. The theory of Instructional Dialogue is based on the assumption that "Instruction is a dialogue". According to the conceptual model presented by Gorsky and Caspi, the dialogue is divided into two parts: internal (subjective) and external (interpersonal). External dialogue is divided into two subgroups: social and subject-focused. External dialogue refers to the interaction between individuals, so its source is human. External dialogue usually occurs when the learner interacts with the instructor and / or other learners, and in open and distance learning, it happens through simultaneous and asynchronous communication by means of communication technologies. Discussion boards, messages, social networks can be listed as external dialogue environments. As the subgroup of external dialogue, social dialogue consists of discursive relations that learners reflect themselves socially and emotionally. In open and distance language teaching programs, this process is functional in terms of conveying elements such as knowledge and culture. Subject-oriented external dialogue is that teachers and learners engage in verbal interaction on the recently covered subject, which has an important effect on the development of the target language. In this study, subject oriented and social oriented dialogue examples in the asynchronous communication environments of Anadolu University Teaching Turkish to Foreigners Certificate Program which implements open and distance learning technologies, are discussed. In this study, topic-oriented and social-oriented dialogues in the asynchronous communication environments of Turkish learning systems as a foreign language are examined by means of screening model in terms of learning effects.

Keywords :Open and distance Turkish learning, asynchronous communication, interaction, instructional dialogues.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2