IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: İnsani Değerler Psiko-Eğitim Programının Ergenlerde Internet Kullanımına Etkisi
Title: The Effect of Human Values Psycho-Education Program on Internet Usage in Adolescents
Yazar(lar) : Tümen Erses, Ece Emre Müezzin
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 313-326Özet

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte yaşamımızın her alanında birçok değişiklik meydana gelmektedir. Bu gelişmeler yaşamı kolaylaştırırken bazen de olumsuz etkilemektedir. Bilgi çağının en hızlı gelişimlerinden biri de teknoloji araçlarında olmuştur. Tablet, bilgisayar, cep telefonları yaşamımıza girmiş ve önemli bir yer tutmaktadır. Teknolojiyi doğru kullanmak çok önemlidir. Bireyler teknolojik araçların (internet-telefon-bilgisayar) faydalı yönlerini kullanırlarsa kendilerini geliştirebileceklerdir. Ancak teknoloji doğru kullanılmazsa zarar verir hale gelmektedir. Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören lise öğrencilerinin teknoloji bağımlılık düzeylerinin azaltılmasında “İnsani Değerler Yönelimli Psiko-Eğitim Programı’nın” etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden deneysel modelde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılında Lefkoşa Türk Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Kurtuluş Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi okullarındaki öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu ise ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve bu liselere devam eden 20 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, Young, tarafından geliştirilen ve Pawlikowski ve arkadaşları tarafından kısa forma dönüştürülen “Young İnternet Bağımlılığı Testi” ve Dilmaç tarafından ortaöğrenim düzeyindeki öğrenciler için geliştirilen “İnsani Değerler Ölçeği” uygulanmıştır. Daha sonra İnsani Değerler Psiko-eğitim Programı uygulanmış ve aynı ölçekler tekrarlanmıştır. Araştırmanın verilerinden elde edilen sonuçlara göre program uygulanmadan önce ve sonraki puanlar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ilgili literatür dahilinde tartışılmış, ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı, insani değer.

Abstract

Many changes take place in every aspect of our life with today’s developing technology. These developments sometimes make our life easier; sometimes it affects our life in a negative way. One of the fastest developments has been in communication tools during Information Era. Tablets, computers, mobile phones have entered our lives and take important place. It is important to use the technology properly. If we use beneficial side of these developments such as internet, computer, phone we improve ourselves. But, if it isn’t used properly, it will harm us. This research was conducted to specify whether the Human Values Oriented Psycho- Education program is effective in reducing the technology dependency levels of high school students in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Students of Turkish High School of Nicosia and 20 July Science High School, Değirmenlik High School, Kurtuluş High School that are citizens of TRNC constituted the sample of the research which conducted with experimental model. The sample of the research was chosen as the criterion sampling method and consisted of 20 high school students. “Young Internet Addiction Test” developed by Young and revised by Pawlikowski as brief form and “Human Values Scale” developed by Dilmaç and “Personal Information Form” developed by researcher were applied to the sample. After 10 sessions program was applied, the same questionnaire was filled again to the students in order to measure the effectiveness of the program. According to the results which were obtained from the data there is a statistically significant difference after applying the program in the sample group. Obtained results were discussed within the relevant literature and suggestions were made for future research.

Keywords :Adolescence, technology addiction, internet addiction, human value.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2